Har du helsefaglig bakgrunn og ønsker å være en del av helseberedskapen i Flakstad ved evt. smitteutbrudd? Da trenger vi deg! Ta kontakt med sentralbordet vårt, tlf 76 05 22 01 eller; postmottak@flakstad.kommune.no 

 

Tjenesten for funksjonshemmede, Solhøgda Bo og Behandlingssenter og omsorgsboliger på Solhøgda er igjen åpen for pårørende. Husk å følg smittevernreglene som gjelder den enkelte enhet. Ta kontakt med leder om dere er usikker eller har spørsmål. Det skal være sendt ut informasjon til pårørende fra enhetene. 

I omsorgsboligene på Solhøgda må pårørende selv passe på at smittevernreglene følges. 

I forbindelse med forventet innrykk av arbeidskraft fra årsskiftet, arrangerte Flakstad kommune, i samarbeid med Moskenes kommune, et orienteringsmøte med fiskerinæringa i kommunene om koronasituasjonen. Det ble orientert om gjeldende regelverk og hvilke rutiner arbeidsgivere må overholde, og det ble en god diskusjon og dialog rundt aktuelle problemstillinger. Det ble også gitt informasjon fra NAV om aktuelt regelverk rundt sykepenger. Initiativet ble godt mottatt og det legges opp til nytt møte medio desember.

Regjeringen vedtok 26.10.20 nye nasjonale innstramminger for å begrense koronasmitte. Les mer her:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/

 

 

Det er vedtatt endringer i covid-19-forskriften. Disse trådte i kraft 14. september.

Karantenereglene er forenklet og presisert. Kravene ved innreise- og smittekarantene er nå nesten like. Det er presisert at karanteneunntaket for personer i kritiske samfunnsfunksjoner er snevert.

Det er gjort større og mindre endringer i nesten alle paragrafer i kapitlene 2 og 3, Som nevnt i gårsdagens e-post ble §§ 15 og 15 a i kapittel 5 endret litt fra 12. september.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/testing-isolasjon-smittesporing-og-karantene#personer-som-ankommer-Norge-fra-omrader-med-karanteneplikt-eller-har-hatt-naerkontakt-med-en-person-som-er-smittet-av-covid-19-skal-vaere-i-karantene-i-10-dogn

En ny koronakrisepakke for lag og foreninger er klar. Formålet er å kompensere frivillige lag og foreninger som har betydelig inntekstap fra arrangementer eller annen spesifisertaktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID 19-utbruddet. Søknadsfristen er 15.september 2020.

https://lottstift.no/nb/ny-krisepakke-for-frivilligheten-2/ 

Barn og ansatte som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal ikke møte i barnehagen, men holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Barn og ansatte kan komme tilbake til barnehagen når de føler seg friske og feberfri, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjoner. 

Elever og ansatte som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal ikke møte på skolen, men holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever og ansatte kan komme tilbake til skolen når de føler seg friske og feberfri, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjoner.

Vedlagt ligger brev fra helsedirektoratet angående reisende og testing 

 

Det er mulighet for at smitte kan oppstå i Flakstad. Regler om håndvask og avstand gjelder fortsatt. Det er viktig at personer som er i karantene, overholder denne. En bør begrense og helst unngå sosial kontakt som ikke er strengt nødvendig. Kjenner en seg ikke i form, bør en holde seg hjemme. Noen smittede, og spesielt de unge, kan ha få eller ingen symptom (som å bare føle seg litt "uggen"). Flakstad kommune har muligheter for testing. Personer som ønsker dette, kan ta kontakt med legekontoret.

 

Knut Erik Dahlmo
Ass.kommunedirektør

Som følge av pandemien og økt smitte i Vestvågøy den siste tiden, innfører Flakstad kommune følgende smitteforebyggende tiltak med virkning fra d.d:

Solhøgda omsorgshjem stenges for pårørende de neste 14 dager. Dette inkluderer også Sola omsorgsboliger. De pårørende vil bli kontaktet både muntlig og skriftlig. Samme besøksrestriksjon er innført for Tjenesten for funksjonshemmede.

Hjemmebasert omsorgstjeneste tar ned kommunens dagstilbud, besøk erstattes med telefoner der det er mulig, medisiner leveres i større grad på døra og praktisk bistand tas ned.

Flakstad kommune takker innbyggerne for at dere følger de lover, forskrifter og vedtak som ligger til grunn for smittesituasjonen.

Se også informasjon fra FHI