Vaksine
Vi har ikke smitte i lokalsamfunnet per nå i Flakstad. Kommunen er kommet i gang med vaksineringen og alle beboerne på Solhøgda har fått 1 dose. Noen har fått dose 2 og i løpet av denne uken og neste uke skal alle beboerne være fullvaksinert. Man sier at det er full virkning av vaksine 1 uke etter siste dose. Vi er i gang med vaksinering av gruppen 85+.

Besøk
Det er sikkert mange som venter på å få besøke sine nære og kjære som er i aldersgruppen man skal være mest forsiktig overfor. Det er greit å besøke, men vær obs på 1 meters regelen her og unngå så mye nærkontakt. Hvis du har vært i et område, på reise eller på noe vis tenker at du kan ha vært i kontakt med viruset ber vi om at du utviser forsiktighet.

Pårørende må ringe sykehjemmet på forhånd for å avtale besøk. Kun 5 pasienter kan ha pårørende (en eller flere) samtidig og helst mellom 13.30-19.00. 

 

På bakgrunn av smitteutbruddet i Oslo-regionen og anbefalinger fra Statsforvalteren i Nordland, oppfordrer Flakstad kommune innbyggerne i kommunen vår om å unngå reiser til Oslo-regionen. Se hele pressemeldingen her:

- Unngå reiser til Osloregionen | Statsforvalteren i Nordland (fylkesmannen.no)

I formiddag skrev vi at at vi hadde fått en positiv covid-19 test i kommunen. Tilfelle nr to ble påvist i kveld.

I Flakstad har vi dermed to som nå har testet positiv på covid – 19. Disse er satt i isolasjon etter gjeldende regler og anbefalinger fra FHI. Det er kontrollerte forhold rundt disse smittetilfellene.

Regjeringen har besluttet at vaksinasjon mot covid – 19 skal organiseres som en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet og er regulert i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram.

Det innebærer at kommunene har ansvar for å tilby vaksinasjon til alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. Vaksiner og vaksinasjon tilbys uten egenbetaling, og staten vil dekke kommunenes kostnader til vaksinasjon. Kommunene har etter smittevernloven § 7-1 ansvar for å ha planer for å forebygge smittsomme sykdommer, og etter § 7-2 skal kommunelegen lage forslag til plan.

 

Flakstad kommune har opprettet egen døgnbemannet coronatelefon.
Har du spørsmål om corona? Ring: 941 64 991.

Har du helsefaglig bakgrunn og ønsker å være en del av helseberedskapen i Flakstad ved evt. smitteutbrudd? Da trenger vi deg! Ta kontakt med sentralbordet vårt, tlf 76 05 22 01 eller; postmottak@flakstad.kommune.no 

 

Tjenesten for funksjonshemmede, Solhøgda Bo og Behandlingssenter og omsorgsboliger på Solhøgda er igjen åpen for pårørende. Husk å følg smittevernreglene som gjelder den enkelte enhet. Ta kontakt med leder om dere er usikker eller har spørsmål. Det skal være sendt ut informasjon til pårørende fra enhetene. 

I omsorgsboligene på Solhøgda må pårørende selv passe på at smittevernreglene følges. 

I forbindelse med forventet innrykk av arbeidskraft fra årsskiftet, arrangerte Flakstad kommune, i samarbeid med Moskenes kommune, et orienteringsmøte med fiskerinæringa i kommunene om koronasituasjonen. Det ble orientert om gjeldende regelverk og hvilke rutiner arbeidsgivere må overholde, og det ble en god diskusjon og dialog rundt aktuelle problemstillinger. Det ble også gitt informasjon fra NAV om aktuelt regelverk rundt sykepenger. Initiativet ble godt mottatt og det legges opp til nytt møte medio desember.

Regjeringen vedtok 26.10.20 nye nasjonale innstramminger for å begrense koronasmitte. Les mer her:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/

 

 

Det er vedtatt endringer i covid-19-forskriften. Disse trådte i kraft 14. september.

Karantenereglene er forenklet og presisert. Kravene ved innreise- og smittekarantene er nå nesten like. Det er presisert at karanteneunntaket for personer i kritiske samfunnsfunksjoner er snevert.

Det er gjort større og mindre endringer i nesten alle paragrafer i kapitlene 2 og 3, Som nevnt i gårsdagens e-post ble §§ 15 og 15 a i kapittel 5 endret litt fra 12. september.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/testing-isolasjon-smittesporing-og-karantene#personer-som-ankommer-Norge-fra-omrader-med-karanteneplikt-eller-har-hatt-naerkontakt-med-en-person-som-er-smittet-av-covid-19-skal-vaere-i-karantene-i-10-dogn