Regjeringen vedtok 26.10.20 nye nasjonale innstramminger for å begrense koronasmitte. Les mer her:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/

 

 

Det er vedtatt endringer i covid-19-forskriften. Disse trådte i kraft 14. september.

Karantenereglene er forenklet og presisert. Kravene ved innreise- og smittekarantene er nå nesten like. Det er presisert at karanteneunntaket for personer i kritiske samfunnsfunksjoner er snevert.

Det er gjort større og mindre endringer i nesten alle paragrafer i kapitlene 2 og 3, Som nevnt i gårsdagens e-post ble §§ 15 og 15 a i kapittel 5 endret litt fra 12. september.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/testing-isolasjon-smittesporing-og-karantene#personer-som-ankommer-Norge-fra-omrader-med-karanteneplikt-eller-har-hatt-naerkontakt-med-en-person-som-er-smittet-av-covid-19-skal-vaere-i-karantene-i-10-dogn

En ny koronakrisepakke for lag og foreninger er klar. Formålet er å kompensere frivillige lag og foreninger som har betydelig inntekstap fra arrangementer eller annen spesifisertaktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID 19-utbruddet. Søknadsfristen er 15.september 2020.

https://lottstift.no/nb/ny-krisepakke-for-frivilligheten-2/ 

Barn og ansatte som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal ikke møte i barnehagen, men holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Barn og ansatte kan komme tilbake til barnehagen når de føler seg friske og feberfri, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjoner. 

Elever og ansatte som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal ikke møte på skolen, men holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever og ansatte kan komme tilbake til skolen når de føler seg friske og feberfri, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjoner.

Vedlagt ligger brev fra helsedirektoratet angående reisende og testing 

 

Det er mulighet for at smitte kan oppstå i Flakstad. Regler om håndvask og avstand gjelder fortsatt. Det er viktig at personer som er i karantene, overholder denne. En bør begrense og helst unngå sosial kontakt som ikke er strengt nødvendig. Kjenner en seg ikke i form, bør en holde seg hjemme. Noen smittede, og spesielt de unge, kan ha få eller ingen symptom (som å bare føle seg litt "uggen"). Flakstad kommune har muligheter for testing. Personer som ønsker dette, kan ta kontakt med legekontoret.

 

Knut Erik Dahlmo
Ass.kommunedirektør

Som følge av pandemien og økt smitte i Vestvågøy den siste tiden, innfører Flakstad kommune følgende smitteforebyggende tiltak med virkning fra d.d:

Solhøgda omsorgshjem stenges for pårørende de neste 14 dager. Dette inkluderer også Sola omsorgsboliger. De pårørende vil bli kontaktet både muntlig og skriftlig. Samme besøksrestriksjon er innført for Tjenesten for funksjonshemmede.

Hjemmebasert omsorgstjeneste tar ned kommunens dagstilbud, besøk erstattes med telefoner der det er mulig, medisiner leveres i større grad på døra og praktisk bistand tas ned.

Flakstad kommune takker innbyggerne for at dere følger de lover, forskrifter og vedtak som ligger til grunn for smittesituasjonen.

Se også informasjon fra FHI

Kommunens tjenestetilbud og tilgjengelighet tilpasses etter de nasjonale anbefalingene på smittevern.

Besøkende vil fortsatt kunne komme til administrasjonen i skranken for enkle henvendelser. Det vil normalt sett ikke bli gjennomført fysiske møter på Rådhuset. Det er mulig å ta møter per telefon eller videosamtale, og tjenestetilbudene opprettholdes med tilpasninger til smittevernbestemmelser.

De ansatte i kommuneadministrasjonen er oppfordret til å ta hjemmekontor. Skulle det bli et smitteutbrudd på Rådhuset, vil det ikke ramme alle på en gang og det vil være tilnærmet normal drift. De som har mulighet til det i administrasjonen, vil derfor ha hjemmekontor. Dette skal ikke redusere tilgjengeligheten til administrasjonen.

 

 

Helsestasjonen starter gradvis opp igjen med tanke på normal drift etter hvert i  tråd med Nasjonal faglig retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten og nødvendige smitteverntiltak.

Jeg vil kalle inn og gjenoppta normal drift fortløpende. Jeg vil fortsette vaksinering av skoleelever og har en dialog med skolen og møtepunkter der.

Jeg oppfordrer fortsatt til å ta kontakt på telefon ved spørsmål eller annet slik at trafikken på legekontorets venterom ikke blir for stor.

Med vennlig hilsen
Gunn Nygård
Helsesykepleier