Folkehelseprofil 2017 for Flakstad

Folkehelseprofilen er et bidrag til kommunens arbeid med å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne, jamfør lov om folkehelsearbeid. 

Statistikken er fra siste tilgjengelige periode pr oktober 2016 og er basert på kommunegrenser per 1.1.2017

Fine fjellturer som anbefales.

Vi ønsker å gjøre en endring i helsetjenestetilbudet i Flakstad Kommune.

Målet er å få på plass en møteplass som tilbyr sosialt fellesskap og aktiviteter i kommunen.

Miljødirektoratet har innvilget søknad fra Flakstad kommune om et hovedprosjekt for klimasatsing og dokumentasjon av energibruk og klimautslipp fra kystfiskebåter og landanlegg. Dette skjer på bakgrunn av et fullført forprosjekt med bred deltakelse fra Sintef, SALT, Bellona og LofotenMat samt fiskerinæringen og elektrobransjen lokalt og sentralt. I hovedprosjektet skal det bl.a. settes måleutstyr om bord i 4 fiskefartøy og 2 fiskemottak i Flakstad for å se faktiske data på energibruk og utslipp gjennom en tidsperiode. Et av målene er å dokumentere hva slags klimaspor kystfanget fisk faktisk har, sett i forhold til havfiske og oppdrettsfisk. Dette vil imøtekomme krav fra markedet og kan styrke konkurranseevnen for kystfiske som næring.

 

Nytt krav om politiattest i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.