Kommuneplanens samfunnsdel planprogram - høring frem til 15/8 2018

Formannskapet i Flakstad har i sak 059/18 vedtatt å legge planprogrammet ut på høring frem til 15/8 2018.

Kommuneplanens samfunnsdel (KPS) er overordna plan for Flakstad kommune. Denne skal danne grunnlaget for kommuneplanens arealdel og delplaner som skal lages eller revideres. KPS planlegger i et 12 års perspektiv, og skal egentlig rulleres hvert fjerde år. Arbeidet med KPS planlegges gjennomført i perioden oktober 2018 til april 2019.

I ferbuar 2017 har vi hatt en brukerundersøkelse ved Solhøgda bo- og behandlingssenter.

Tilbakemeldingene viser tilfredshet med tilbudet vårt. Vi ligger omtrent på landsgjennomsnittet.

Varsel om: 
- oppstart av utarbeidelse av Hovedplan Vann, Vannmiljø og Avløp (VVA) i Flakstad kommune 2018 – 2028 og
- offentlig ettersyn av forslag til planprogram for Hovedplan VVA

 

22. mars markeres Verdens vanndag over hele verden, som en offisiell FN-dag siden 1993. Temaet for Verdens vanndag i 2017 er «avløpsvann». 

Formannskapet i Flakstad kommune har i møte 07.03.2017 fattet følgende vedtak:
FS 15-19- 022/17

Vedtak:
1. Planutvalget viser til privat forslag til detaljeregulering for Sund fiskevær med
tilhørende plankart og reguleringsbestemmelser, begge datert 21.12.16, samt
planbeskrivelse datert desember 2016. PlanID 18591501.
2. Planutvalget vedtar å sende detaljereguleringsplan for Sund, planID 18591501, ut på
høring og offentlig ettersyn.

Nordland fylkeskommune gjennomfører høring knyttet til bussproduksjonen i Lofoten, og mellom
Lofoten - Vesterålen/Ofoten.
Vi foreslår i denne høringen en betydelig økning av rutetilbudet i Lofoten for sommeren 2017. Det
gjelder spesielt ruter som betjener strekningen E10 Å i Lofoten - Narvik.

 

Fremtidens fiskevær har avtalt med Bunnpris om å stille ut plansjene fra folkemøtet 2 mars.

Utstillingen henger nå inne på café-rommet og blir stående ut neste helg.
Finn noe godt å tygge på og ta turen for å se på arbeidet som er gjort så langt.
 -Vi har også lagt ut A3 kopier av hvert fiskevær som folk kan tegne eller skrive sine kommentarer på.

For digital versjon av plansjene, reportasje og øvrig informasjon, klikk på lenken nedenfor:
Utkast mulighetsstudier til Fremtidens Fiskevær

Fristen for å søke barnehageplass er 1. april. 

Lofoten brann- og redningsvesen

Lofoten brann- og redningsvesen omfatter kommunene Vestvågøy, Flakstad, Moskenes og Værøy gjennom vertskommunesamarbeid og felles brannordning. Organiseringen av brannvesenet er i henhold til Dimensjoneringsforskriftens krav.  Samtlige brannmannskaper er deltidsansatte, uten fast vaktordning.  Det er to brannstasjoner i Vestvågøy, én på Leknes (20 stk.) og én i Stamsund (10 stk.), én i Flakstad (16 stk.), to i Moskenes (10+10 stk.) og én på Værøy (16 stk.)