I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 er det satt av om lag 360 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge". Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. Inntil 20 millioner kroner er satt av til utprøving av metoder/arbeidsmodeller og koordinering av samarbeidet mellom tjenester. 

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

 

Tjenesten for funksjonshemmede, Solhøgda Bo og Behandlingssenter og omsorgsboliger på Solhøgda er igjen åpen for pårørende. Husk å følg smittevernreglene som gjelder den enkelte enhet. Ta kontakt med leder om dere er usikker eller har spørsmål. Det skal være sendt ut informasjon til pårørende fra enhetene. 

I omsorgsboligene på Solhøgda må pårørende selv passe på at smittevernreglene følges. 

I forbindelse med forventet innrykk av arbeidskraft fra årsskiftet, arrangerte Flakstad kommune, i samarbeid med Moskenes kommune, et orienteringsmøte med fiskerinæringa i kommunene om koronasituasjonen. Det ble orientert om gjeldende regelverk og hvilke rutiner arbeidsgivere må overholde, og det ble en god diskusjon og dialog rundt aktuelle problemstillinger. Det ble også gitt informasjon fra NAV om aktuelt regelverk rundt sykepenger. Initiativet ble godt mottatt og det legges opp til nytt møte medio desember.

I forbindelse med pandemien vi nå har i forbindelse med Covid 19 (Koronaviruset) og bølge nummer 2 nasjonalt har vi utarbeidet rutiner og tiltak som gjelder i Flakstad kommune. 

  • Administrasjonen innfører praksis med digitale møter med publikum som førstevalg. Tiltaket gjelder i utgangspunktet ut 2020, og revideres. Fysiske møter på rådhuset gjennomføres kun der det ikke lar seg gjøre å gjennomføre møtet digitalt.
  • Brukere som skal i møter med administrasjonen, NAV, Kirkelig fellesråd eller hjemmetjenesten må gjøre forhåndsavtaler.
  • Firkløveren og Solhøgda sykehjem holdes stengt for pårørende inntil videre, det vurderes fortløpende når det igjen er smittevernmessig forsvarlig å gjenåpne.
 

Vi minner også om viktigheten av å følge disse tiltakene: 

  • Avstand
  • Håndhygiene
  • Sosial kontakt
  • Ved ankomst til rådhuset bruk sprit og sprit hendene før du kommer inn.

Ved å øke avstanden mellom mennesker forsinkes utbruddet av covid-19.Sykdommen smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte. Jo mer sannsynlig det er at du er smittsom, desto større avstand må du holde til andre.

Kokevarsel for vann fra Napp Vannverk oppheves. De siste vannprøvene som ble tatt var fine. 

Visitasen ble gjennomført 4-8.nov. Begivenheten var på sett og vis historisk. Det er 11 år siden det ble gjennomført bispevisitas i Flakstad. Den norske kirke (statskirken) ble grunnlagt under kongen i 1536 og videreført i grunnloven i 1814. I 2017 skilte stat og kirke skilte lag. Dermed er dette den første visitasen på flere hundre år hvor kommunen og kirken møttes som to selvstendige parter.

På Napp 10.11.2020 vil vannet tidvis forsvinne på grunn av feilsøking på ledningsnettet. Hvis folk har observert eller vet om lekkasje, må de gjerne ta kontakt med kommunen om dette. Dette gjelder mellom 09.00 og 15:00, tirsdag 10.11.20.

Utspyling på Sund vannverk fra kl 23.00, torsdag 12.11.20, ferdig til fredags morgen.

 

Med vennlig hilsen

Flakstad kommune

I forbindelse med tilfeller av Covid-19 i kommunen er det besluttet å stenge rådhuset og Møteplassen for besøkende uten timeavtale, og brukere utenfor organisasjonen. Dette gjelder også bruk av møterom på rådhuset for lag og foreninger på ettermiddag og kveldstid. 

Etter en uønsket hendelse på Napp vannverk 8 november 20, må vannet kokes inntil  videre. Kokevarslet vil gjelde inntil ny beskjed er gitt, og vil vare ca. 1 uke. Se informasjonen fra Folkehelse instituttet om hva du bør gjøre når kokevarsel gis av ditt lokale vannverk.

Tips og råd fra FHI når du får kokevarsel på vannet ditt.  (PDF, 897 kB)

 

Natt til søndag ble vannforsyningen borte for abonnementene tilhørende  Napp vannverk. Feilsøking er startet og vann er kjørt ut til sykehjemmet. Vi oppdaterer når vi har ny informasjon.