I henhold til Lov om akvakultur av 17.06.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad akvakultur i Flakstad kommune i Nordland

Søker: Silver Seed AS – org nr 971 129 735

Søknaden gjelder: Overføring av drift samt etablering av nytt settefiskanlegg

Søkt størrelse: 4 000 000 stk settefisk pr år og utslipp av 420 tonn tørrfôr

Lokalitet: Mølnarodden

Koordinater: Midtpunkt anlegg  N68*00, 540`  Ø13*10,230´

                        Utslippspunkt  N 68*00,613´  Ø 13*10,365´

Kommunen ønsker tilbud på utførelse av forprosjekt.

Flakstad kommune skal selge biler som ikke er i bruk lengre etter kjøp av nye biler.

Det var for å beskytte sårbare pasienter og beboere mot koronapandemien at kommunen satt besøksrestriksjoner for pårørende og andre på helse- og omsorgsinstitusjoner.

Helsedirektoratet har anbefalt noen tiltak for gjennomføring av besøk. Blant annet at hver enkelt institusjon, sammen med pasient og pårørende, vurderer risiko for smitte og pasientens behov for besøk. 

Det er viktig å overholde smittevernstiltakene også nå når smittetilfellene rundt om går ned, derfor ber vi innstendig om at alle besøkende overholder tiltakene ved besøk. Kommer smitten inn vil det gå hardt ut over våre brukere og våre ansatte. Det er dessverre slik at de må da jobbe i en avdeling med smitte og utsette seg selv for smittefare. Mange ansatte er i utsatt/risikogruppe.
 

I brevet som er gått ut angående innspill på trafikksikkerhetsplanen for Flakstad er det skrevet feil e-postadresse til postmottaket. Riktig adresse er: postmottak@flakstad.kommune.no

Vi har vært så heldige å få legge ut bilder Lisbeth Eriksen har tatt fra båtkortesjen som ble arrangert i Flakstad 17. mai. Et flott initiativ på en annerledes nasjonaldag. Her er det mange flotte båter, folk og fjell. 

Fra i dag kan frivillige lag og organisasjoner søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,685 milliard kroner i momskompensasjon.

Søknadsfristen er 1.september, men flere lag og organisasjoner må sende søknad via sentralleddet som ofte har frist tidligere. Husk at alle som søker må vere registrert i Frivillighetsregisteret.

Søknadsskjema og mer om ordningen finner du på www.lottstift.no    

Inntektsgrensene har nå økt slik at flere kan få bostøtte. Dette er et midlertidig tiltak i perioden april til oktober som skal hjelpe de som er økonomisk rammet av korona-pandemien. Det er beregnet at ca. 13 000 flere kan få bostøtte.