Kommuneplanens samfunnsdel planprogram - høring frem til 15/8 2018

Formannskapet i Flakstad har i sak 059/18 vedtatt å legge planprogrammet ut på høring frem til 15/8 2018.

Kommuneplanens samfunnsdel (KPS) er overordna plan for Flakstad kommune. Denne skal danne grunnlaget for kommuneplanens arealdel og delplaner som skal lages eller revideres. KPS planlegger i et 12 års perspektiv, og skal egentlig rulleres hvert fjerde år. Arbeidet med KPS planlegges gjennomført i perioden oktober 2018 til april 2019.

Litt om det som skjer i Flakstad kommune i disse dager.

 

Flakstad kommune har fått utarbeidet forslag til lokal kulturminneplan, og kommunestyret har vedtatt å sende dette ut på 6 uker høring. Frist for innsending av innspill og merknader er satt til mandag 27. mai.

Litt om det som skjer i kommunen for tiden

 

http://www.varsom.no/snoskredvarsling/varsel/Lofoten%20og%20Vester%C3%A5len/2019-03-20

 

Tirsdag 12 mars ble det hold et informasjonsmøte, her er presentasjonen.

Rektor ved Ramberg skole tar i disse dager kontakt med foresatte til 6-åringene som skal begynne på skolen til høsten for å invitere dem til innskriving. Har dere et barn som skal begynne på skolen på Ramberg til høsten og dere ikke får telefon fra skolen, så ta kontakt med dem på telefon 76093295 eller direkte til rektor på telefon 48153731