Kommuneplanens samfunnsdel planprogram - høring frem til 15/8 2018

Formannskapet i Flakstad har i sak 059/18 vedtatt å legge planprogrammet ut på høring frem til 15/8 2018.

Kommuneplanens samfunnsdel (KPS) er overordna plan for Flakstad kommune. Denne skal danne grunnlaget for kommuneplanens arealdel og delplaner som skal lages eller revideres. KPS planlegger i et 12 års perspektiv, og skal egentlig rulleres hvert fjerde år. Arbeidet med KPS planlegges gjennomført i perioden oktober 2018 til april 2019.

Vi har mottatt beskjed fra Fredvang Vassverk om at det inntil videre er kokevarsel på vannet for abonnenter tilknyttet dette. Spørsmål rundt dette må rettes til leder Tonje Brekken. 

Flakstad kommune tilbyr utleie av masseuttak ved Kåkeren. Massen er anslått til ca 70000 m3. Området må reguleres av leietaker. 

Verdikjeden båt-bord

Miljødirektoratet har innvilget søknad fra Flakstad kommune om et hovedprosjekt for klimasatsing og dokumentasjon av energibruk og klimautslipp fra kystfiskebåter og landanlegg. Dette skjer på bakgrunn av et fullført forprosjekt med bred deltakelse fra Sintef, SALT, Bellona og LofotenMat samt fiskerinæringen og elektrobransjen lokalt og sentralt. I hovedprosjektet skal det bl.a. settes måleutstyr om bord i 4 fiskefartøy og 2 fiskemottak i Flakstad for å se faktiske data på energibruk og utslipp gjennom en tidsperiode. Et av målene er å dokumentere hva slags klimaspor kystfanget fisk faktisk har, sett i forhold til havfiske og oppdrettsfisk. Dette vil imøtekomme krav fra markedet og kan styrke konkurranseevnen for kystfiske som næring.

 

Flakstad kommune går opp 82 plasser til 269-ende plass på årets kommunebarometer. Kommunebarometeret baserer seg på drifts og regnskapsdata for 2017. 

Viser til formannskapets vedtak:

FS 15-19- 071/18 Vedtak:
Flakstad formannskap ber rådmannen sende planen (planID 18591803) med
tilhørende kart og bestemmelser, begge datert 18.05.2018, ut på offentlig ettersyn og høring

I kommunestyret 24/4-18 ble det fattet følgende vedtak KS 030/18:

 

  1. Vedtak av 21.06.2012 i KS 026/11 oppheves fra dags dato.
  2. Det gis ikke nye byggetillatelser før nytt vedtak i reguleringsplanen er fattet.
  3. Rådmannen ber om møte med Statens vegvesen med formål å finne en løsning på problemstillingen.
  4. Saken oversendes kontrollutvalget

 

Dette vil si at det ikke kan gis noen nye byggetillatelser i området. Flakstad kommune hadde 22. mai 2018 et møte med representant fra Statens Vegvesen for å se sammen på hva man kan gjøre. Det som kom ut av møtet er at Statens Vegvesen ikke har avsatt penger til et nytt gangfelt på Ramberg. Statens Vegvesen har også sagt seg villig til å se sammen med Flakstad kommune hvor man kan forsøke å spare inn penger for å gjøre et eventuelt gangfelt så billig som mulig. Flakstad kommune har derfor gått i gang med å se på hva som må til for å få realisert gangfeltet. Det vil derfor gå ut brev til aktuelle grunneiere i nærmeste fremtid for å forsøke å få på plass grunnavståelser til gangfeltet.

 

Flakstad kommune kan dessverre ikke innvilge dispensasjon fra dette kravet fra Statens Vegvesen, eventuell dispensasjonssøknad må rettes til Statens Vegvesen.

 

I ettertid av dette har også fremmet interpellasjon i kommunestyrets møte 12. juni 2018 angående om reguleringsplan for Jusneset fra 1981 vil gjenintre. Følgende vedtak ble fattet i saken:

KS 15-19- 050/18 Vedtak:
Kommunestyret ber administrasjonen få juridisk vurdert om reguleringsplan for
Jusnes fra 1981 kan gjenintre når reguleringsplan fra 2011 ble trukket i KS-sak
030/18. Kommunestyret gir Formannskapet fullmakt til å presisere om
reguleringsplan for Jusnes boligfelt skal gjenintre, dersom det er nødvendig.

 

Denne saken er sendt over til KS-advokat og man venter et svar fra KS-advokat i august 2018.

Jordskifte Napp6

Lofoten og Vesterålen jordskifterett har 20-22. juni hatt rettsmøte og befaring på Napp for å finne ut av grenser og bruksrett til ca 45 eiendommer rundt havna. Flakstad kommune har utarbeidet reguleringsplaner gjennom prosjektet Fremtidens fiskevær, og dette har gjort at prosessen er blitt prioritert og fremskyndet ift vanlig saksbehandlingstid for Jordskifteretten.

FLAKSTAD KOMMUNE i samarbeid med SALT og HUSBANKEN inviterer bygningsfirma, boligutviklere og lokale bedrifter med boligbehov til lunsjseminar tirsdag 26. juni 2018 kl 12-14 på rådhuset, Ramberg. Vi møtes i møterommet i underetasjen, og det serveres enkel lunsj.

Nedgravde oljetanker representerer en fare for forurensning. Kommunene er forurensningsmyndighet for nedgravde oljetanker. Kommunene har mulighet til å vedta en lokal forskrift på området, som kan være et effektivt virkemiddel for å hindre fremtidige lekkasjer og sørge for en mer helhetlig regulering av oljetanker.

Flakstad kommune mottok i dag brev fra Fylkesmannen i Nordland.