Knut Erik Dahlmo er i kommunestyremøte 15.9.2020 konstituert som rådmann fra 1.10.2020. Han vil ha ansvar for områdene helse – og omsorg, service/stab, NAV og Teknisk etat. Tone Knutsen konstitueres som assisterende rådmann fra samme dato. Hun vil ha ansvar for områdene oppvekst og kultur. Konstitueringene vil være gjeldende til kommunestyret har foretatt ansettelse av ny rådmann.

Meteorologisk institutt og NVE har oppgradert farevarsel for flom, sterke vindkast og jordskred fra gult nivå til oransje nivå. Varselet gjelder frem til i morgen tidlig.

Det er vedtatt endringer i covid-19-forskriften. Disse trådte i kraft 14. september.

Karantenereglene er forenklet og presisert. Kravene ved innreise- og smittekarantene er nå nesten like. Det er presisert at karanteneunntaket for personer i kritiske samfunnsfunksjoner er snevert.

Det er gjort større og mindre endringer i nesten alle paragrafer i kapitlene 2 og 3, Som nevnt i gårsdagens e-post ble §§ 15 og 15 a i kapittel 5 endret litt fra 12. september.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/testing-isolasjon-smittesporing-og-karantene#personer-som-ankommer-Norge-fra-omrader-med-karanteneplikt-eller-har-hatt-naerkontakt-med-en-person-som-er-smittet-av-covid-19-skal-vaere-i-karantene-i-10-dogn

Samarbeidsavtaler med nabokommunene vedrørende brann og redning er signert.

Flakstad kommune tilbyr testing av driftskritisk personell i bedrifter i samfunnsfunksjoner i Flakstad. Denne muligheten er begrenset til ordinær arbeidstid, og vil ikke tilgjengelig på ettermiddagstid og i helger. Ta nærmere kontakt med Flakstad kommune, tlf.76052201.

 

Fra og med dags dato har NAV Flakstad kun åpent onsdager og torsdager etter avtale. For å avtale møte med saksbehandler ring: 55 55 33 33.

NAVkontoret er flyttet opp i 2. etg. på rådhuset. Besøkende, som har avtale, må henvende seg i luka i servicetorget.

 

Formålet er å bidra med rettsavklaring for vanlige folk innen de mest sentrale temaene, slik som for eksempel husleieforhold, og vi har fokus på å utarbeide avklarende og pedagogisk innhold som er enkelt å forstå for innbyggerne. Foreløpig har vi skrevet over 250 artikler. Vi forsøker å lage innholdet fra et forbrukerperspektiv.

https://www.eiendomsrett.no 

En ny koronakrisepakke for lag og foreninger er klar. Formålet er å kompensere frivillige lag og foreninger som har betydelig inntekstap fra arrangementer eller annen spesifisertaktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID 19-utbruddet. Søknadsfristen er 15.september 2020.

https://lottstift.no/nb/ny-krisepakke-for-frivilligheten-2/ 

Barn og ansatte som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal ikke møte i barnehagen, men holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Barn og ansatte kan komme tilbake til barnehagen når de føler seg friske og feberfri, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjoner. 

Elever og ansatte som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal ikke møte på skolen, men holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever og ansatte kan komme tilbake til skolen når de føler seg friske og feberfri, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjoner.

Psykiske helseplager er en av de største helseutfordringene i Norge i dag. Flakstad kommune har derfor inngått et helsesamarbeid med Vestvågøy kommune og Moskenes kommune som heter Rask psykisk helsehjelp.

Dette er et lavterskeltilbud for personer som opplever psykiske utfordringer, og som ved hjelp av rask og profesjonell bistand, kan få hjelp til å takle utfordrende situasjoner. Flakstad kommune er nå i gang med å forankre dette tilbudet i kommunen, som er et nasjonalt tilbud som også er under etablering i mange andre kommuner.

For nærmere informasjon se hjemmesiden;

https://www.vestvagoy.kommune.no/familie-helse-og-omsorg/psykisk-helse-og-rus/rask-psykisk-helsehjelp-rph/