Kommuneplanens samfunnsdel planprogram - høring frem til 15/8 2018

Formannskapet i Flakstad har i sak 059/18 vedtatt å legge planprogrammet ut på høring frem til 15/8 2018.

Kommuneplanens samfunnsdel (KPS) er overordna plan for Flakstad kommune. Denne skal danne grunnlaget for kommuneplanens arealdel og delplaner som skal lages eller revideres. KPS planlegger i et 12 års perspektiv, og skal egentlig rulleres hvert fjerde år. Arbeidet med KPS planlegges gjennomført i perioden oktober 2018 til april 2019.

2020 er godt i gang

Fredag (3/1) ettermiddag ventes veldig sterk vind. 

KPS vedtatt av nytt kommunestyre, midlertidige retningslinjer Lofotodden nasjonalpark og møteplaner for Flakstad kommune og Lofotrådet.

Alle aktører som tilbyr organisert ferdsel/ aktivitet i Lofotodden nasjonalpark oppfordres
til å ta kontakt med forvaltningsmyndighet før oppstart, uavhengig av om aktiviteten
krever særskilt tillatelse. Hensikten er at forvaltningsmyndigheten ønsker å kartlegge
omfanget av organisert ferdsel/ aktivitet i nasjonalparken, samt at man ønsker å
komme i dialog med de ulike aktørene som har aktivitet i nasjonalparken

Tradisjonell turvirksomhet i regi av turforening, skoler barnehager, ideelle lag og
foreninger er i utgangspunktet ikke søknadspliktig.

For å kunne imøtegå eventuell usikkerhet om Ramberg skole, er det nødvendig å komme med en presisering om videre fremdrift.

Av Karianne Steen, publisert i Lofot-Tidende 13. desember 2019

Seks næringsaktører fra Flakstad og flere av kommunens ansatte møtte på rådhuset på Ramberg sist mandag, da nystartede Vest-Lofoten næringsforening inviterte til den første næringslivsfrokosten i Flakstad noensinne.

Flakstad kommune har et snarlig behov for  tilkallingsvikarer primært til tjenesten for funksjonshemmede.

Firkløveren bokollektiv består av 4 leiligheter og en enebolig, og yter helsehjelp til personer med psykisk utviklingshemming. Vi vektlegger forutsigbarhet og profesjonelt miljøarbeid. Personalet ved boligene blir gitt veiledning på overordnet nivå, samt veiledning på enkelte brukere. Vi har et spennende fagmiljø, med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.