Kommuneplanens samfunnsdel planprogram - høring frem til 15/8 2018

Formannskapet i Flakstad har i sak 059/18 vedtatt å legge planprogrammet ut på høring frem til 15/8 2018.

Kommuneplanens samfunnsdel (KPS) er overordna plan for Flakstad kommune. Denne skal danne grunnlaget for kommuneplanens arealdel og delplaner som skal lages eller revideres. KPS planlegger i et 12 års perspektiv, og skal egentlig rulleres hvert fjerde år. Arbeidet med KPS planlegges gjennomført i perioden oktober 2018 til april 2019.

Kjære Flakstadværinger.

Først av alt; takk for at dere lytter til rådene som gis av sentrale og lokale myndigheter, og for at dere følger de påbud og forbud som er gitt gjennom lover, forskrifter og vedtak. Denne første oppdateringen blir lang; det er mye som har skjedd på kort tid, og likevel har vi knapt nok begynt jobben. De kommende oppdateringene vil bli langt kortere. Bær over med denne ene lange...

Flakstad kommune ved helsetjenestene holder på med å klargjøre isolat for smittede. En del av beredskapen under Koronakrisen er å flytte enkeltbeboere i kommunal bolig på kort varsel. Boligen Flakstad kommune søker i beredskap skal ikke benyttes av mulig smittede, men for å skjerme brukere av helsetjenestene.

Flakstad kommune frykter mangel på fagfolk når koronaviruset rammer hardere. Nå ber vi helsekompetente, som jobber med andre ting, om å melde seg til innsats.
I første omgang ønsker vi bare en oversikt over tilgjengelig helsepersonell. Dersom vi kommer i en situasjon med mangel på personell, tar vi direkte kontakt med deg.

I denne artikkelen vil vi legge ut informasjon som kommer fra Helsedirektoratet, folkehelseinstituttet, fylkesmannen og andre vedrørende utbruddet av koronaviruset. 

Om du planlegger å besøke din fritidsbolig eller befinner deg på en fritidsbolig i Flakstad kommune, må du forholde deg til det nasjonale forbudet. Mange har valgt å ikke følge oppfordringen til å dra hjem frivillig, noe som har tvunget frem et nasjonalt forbud.

Vesterålen og Lofoten viderefører lokale karanteneregler i én uke.

Kommuneoverlegene i regionen fatter i dag et samordnet vedtak om å videreføre de lokale karantenebestemmelsene i én uke.
- Vi har gjort de vurderinger justisministeren og Folkehelseinstituttet har bedt oss om å gjøre. Vår region er fortsatt i det som defineres som fase én av epidemien. Da har fortsatt denne type tiltak effekt, sier Ingebjørn Bleidvin, kommuneoverlege i Hadsel.
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven (PBL) § 12-8 varsles det at Asplan Viak AS på vegne av Nordlaks Smolt AS starter opp arbeidet med detaljregulering for oppdrett i Nusfjord. Hensikten med detaljreguleringsplanen er å tilrettelegge for utvidelse av eksisterende industriområdet - settefiskanlegg ved Nusfjord, innregulering av eksisterende rørtrase langs fylkesveien, ny kai og industriområde inntil kaianlegg.

Plan-ID: 18592001

Innspill og merknader sendes til Asplan Viak AS, Søndregata 34, 8450 Stokmarknes eller dagmar.kristiansen@asplanviak.no innen 4. mai 2020.

Spørsmål om planarbeid kan rettes til Dagmar Kristiansen tlf. 922 02 321

 

Alle personer som er i karantene, altså ikke har symptomer på Korona (Covid-19) kan i henhold til bestemmelse gitt av nasjonale myndigheter reise hjem.

Følgende vedtak er fattet: