Vi er nå begynt å vaksinere de under 65 år og som har risikofaktorer i hht tidligere info på hjemmesiden. Det viser seg at overvekt er en av de største risikoene ved Covid`19 sykdom. I retningslinjene står det at personer med BMI over 35 er i risiko. Link til BMI kalkulator:

https://nhi.no/skjema-og-kalkulatorer/kalkulatorer/diverse/bmi-kalkulator-kroppsmasseindeks/

Vi har fått beskjed fra FHI at vi i midten av mai vil få informasjon og et estimat over hvor mange doser vi får per uke i juli og august. Vi vet at det i uke 19 ikke kommer hetteglass til dose 1, kun dose 2.

I denne forbindelsen ønsker vi at folk melder sin interesse for vaksine til oss. Vi ringer ikke rundt til personer under 65 år som ikke har risikofaktorer.

Dere kan ta kontakt på legekontoret: 76052250 eller koronatelefonen 94164991

Hilsen

Gunn Nygård vaksinekoordinator

 

Viser til formannskapets vedtak:

27.04.2021 Formannskapet 19-23

Enstemmig vedtatt.

FS- 060/21 Vedtak:

Det vises til forslag til detaljreguleringsplan Oppdrett i Nusfjord med tilhørende plankart, planbeskrivelse og bestemmelser datert 08.03.2021.

Med hjemmel i plan- og bygn[i]ngsloven §12-10 legges forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn med følgende bemerkning:

Det må fremgå tydelig av plankart eller planbestemmelser at kaibebyggelse, fylling og tilhørende pumpestasjon kan etableres nærmere strandsone og vassdrag enn det som fremkommer av pbl§ 1-8. Det må også fremgå en byggegrense mot vei for tiltak i planformål SHA1.

Flakstad kommune har mottatt privat forslag om reguleringsplan for eksisterende settefiskanlegg i Nusfjord. Formålet med planforslaget er å legge til rette for utvidelse av eksisterende industriområde som brukes til settefisk, innregulere eksisterende rørtrasè langs fylkesveien, etablere ny kai og havneområde på land for privat bruk.

Høringsfrist

Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn fra 06.05.2021 til 24.06.2021. Høringsfristen settes lengre enn 6 uker som følge av røde og inneklemte dager under høringsperioden.

Merknader eller innsigelser til forslaget merkes med arkivsaknr “19/202”, og sendes til Flakstad kommune innen 24.06.2021

E-post: postmottak@flakstad.kommune.no eller Flakstad kommune, Flakstadveien 371, 8380 Ramberg.

 

Kirken i Flakstad arrangerte tidligere i mars strandryddeaksjon. Nå har LAS vært og hentet alt avfallet som ble plukket.

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

 

Har du hund, respekter båndtvangen!

Ønsker du å bidra til at Flakstad kommune blir en renere kommune til 17.mai?
 

Flakstad kommune er i prosess med å få etablert ungdomsLOS, som bl.a. vil få ansvar for drift av ungdomsklubb. Da denne prosessen ikke er ferdig, blir drift av ungdomsklubb stilt i bero inntil dette er avklart.

Til valgdagen 13. september trenger vi innbyggere i Flakstad til å sitte i stemmestyrene ute i valglokalene. Pandemien og smittevern fører til at vi i år må ha flere funksjonærer på plass. Minimum 5 stk pr lokale pluss 3 vara.

Åpningstidene er 10-15 og 16-20 på valgdagen. De som melder seg får opplæring og godtgjørelse etter timelønn.

Stemmelokalene i år er som følger:

Ramberg krets: Skjelfjord ungdomshus

Napp Krets: Napp grendehus

Fredvang krets: Fredvang ungdomshus

Sund/Mølnarodden krets: Mølnarodden ungdomshus.

Send melding til postmottak@flakstad.kommune.no eller ring 76052201 hvis du kan stille opp på dette. 

17 mai nærmer seg med raske skritt og vi har mange som lurer på hvilke Coronaregler som gjelder i forbindelse med feiringen av nasjonaldagen vår.
Dessverre blir det ingen lettelser før 17 mai og reglene er som følger:

  

 

Vi søker deg som er interessert i kontor- og administrasjonsfaget, og som liker å jobbe med varierte oppgaver innenfor personal, økonomi, post- og kundebehandling. Du har lyst til å lære mer, er en som tar ansvar og du er god til å samarbeide med andre.
Du må kunne skrive og snakke godt norsk.
 

Press conferences, news and press releases, and information from the Government in several languages:

Read more 

Norwegian health authorities also have prepared information in a number of languages: Read more