Kommuneplanens samfunnsdel planprogram - høring frem til 15/8 2018

Formannskapet i Flakstad har i sak 059/18 vedtatt å legge planprogrammet ut på høring frem til 15/8 2018.

Kommuneplanens samfunnsdel (KPS) er overordna plan for Flakstad kommune. Denne skal danne grunnlaget for kommuneplanens arealdel og delplaner som skal lages eller revideres. KPS planlegger i et 12 års perspektiv, og skal egentlig rulleres hvert fjerde år. Arbeidet med KPS planlegges gjennomført i perioden oktober 2018 til april 2019.

For barnehageåret 2020/2021 er det ledige barnehageplasser i barnehagene i Flakstad. Søknadsfrist settes til 15. mars. 

 Februar er godt i gang

Åpen utlysning - svarfrist 15.februar

2020 er godt i gang

Fredag (3/1) ettermiddag ventes veldig sterk vind. 

KPS vedtatt av nytt kommunestyre, midlertidige retningslinjer Lofotodden nasjonalpark og møteplaner for Flakstad kommune og Lofotrådet.

Alle aktører som tilbyr organisert ferdsel/ aktivitet i Lofotodden nasjonalpark oppfordres
til å ta kontakt med forvaltningsmyndighet før oppstart, uavhengig av om aktiviteten
krever særskilt tillatelse. Hensikten er at forvaltningsmyndigheten ønsker å kartlegge
omfanget av organisert ferdsel/ aktivitet i nasjonalparken, samt at man ønsker å
komme i dialog med de ulike aktørene som har aktivitet i nasjonalparken

Tradisjonell turvirksomhet i regi av turforening, skoler barnehager, ideelle lag og
foreninger er i utgangspunktet ikke søknadspliktig.