Bekymringsmeldinger til barnevernet - Flakstad kommune

Viktig melding

Bekymringsmeldinger til barnevernet

En melding er en skriftlig eller muntlig henvendelse til barneverntjenesten om bekymring for et eller flere barn. En melding kan også ha form som en søknad om hjelp fra barneverntjenesten. Private meldere kan velge å være anonyme.

Offentlige myngigheter og yrkesutpvere som har yrkesbestemt taushetsplikt, plikter av eget tiltak, uten hinder av taushetsplikten, å gi informasjon til barneverntjenesten (http://www.lovdata.no/all/tl-19920717-100-007.html6-4) når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker.

Meldinger til barneverntjenesten blir gjennomgått snarest og senest innen en uke. I løpet av denne uken kan melder bli kontaktet for utfyllende opplysninger. Barneverntjenesten kan også ta kontakt med foreldrene til den/de meldingen omhandler, slik at også disse får uttale seg. Etter gjennomgang av neldingen vil det bli bestemt om saken skal undersøkes videre i henhold til Lov om barneverntjenester § 4-3 eller om den skal henlegges.