Kommuneplanens samfunnsdel planprogram - høring frem til 15/8 2018

Formannskapet i Flakstad har i sak 059/18 vedtatt å legge planprogrammet ut på høring frem til 15/8 2018.

Kommuneplanens samfunnsdel (KPS) er overordna plan for Flakstad kommune. Denne skal danne grunnlaget for kommuneplanens arealdel og delplaner som skal lages eller revideres. KPS planlegger i et 12 års perspektiv, og skal egentlig rulleres hvert fjerde år. Arbeidet med KPS planlegges gjennomført i perioden oktober 2018 til april 2019.

I denne artikkelen vil vi legge ut informasjon som kommer fra Helsedirektoratet, folkehelseinstituttet, fylkesmannen og andre vedrørende utbruddet av koronaviruset. 

Om du planlegger å besøke din fritidsbolig eller befinner deg på en fritidsbolig i Flakstad kommune, må du forholde deg til det nasjonale forbudet. Mange har valgt å ikke følge oppfordringen til å dra hjem frivillig, noe som har tvunget frem et nasjonalt forbud.

Vesterålen og Lofoten viderefører lokale karanteneregler i én uke.

Kommuneoverlegene i regionen fatter i dag et samordnet vedtak om å videreføre de lokale karantenebestemmelsene i én uke.
- Vi har gjort de vurderinger justisministeren og Folkehelseinstituttet har bedt oss om å gjøre. Vår region er fortsatt i det som defineres som fase én av epidemien. Da har fortsatt denne type tiltak effekt, sier Ingebjørn Bleidvin, kommuneoverlege i Hadsel.
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven (PBL) § 12-8 varsles det at Asplan Viak AS på vegne av Nordlaks Smolt AS starter opp arbeidet med detaljregulering for oppdrett i Nusfjord. Hensikten med detaljreguleringsplanen er å tilrettelegge for utvidelse av eksisterende industriområdet - settefiskanlegg ved Nusfjord, innregulering av eksisterende rørtrase langs fylkesveien, ny kai og industriområde inntil kaianlegg.

Plan-ID: 18592001

Innspill og merknader sendes til Asplan Viak AS, Søndregata 34, 8450 Stokmarknes eller dagmar.kristiansen@asplanviak.no innen 4. mai 2020.

Spørsmål om planarbeid kan rettes til Dagmar Kristiansen tlf. 922 02 321

 

Alle personer som er i karantene, altså ikke har symptomer på Korona (Covid-19) kan i henhold til bestemmelse gitt av nasjonale myndigheter reise hjem.

Følgende vedtak er fattet:

Vår kommunespykolog Adele Eilertsen har skrevet noen ord til alle oss i Flakstad. Trykk her (DOCX, 17 kB)for å lese hele dokumentet.

I likhet med de øvrige steder i samfunnet er det ønskelig med minst mulig direkte kontakt også ved Nav Flakstad. Vi er sårbare da det bare er en ansatt innen området.

Alle møter og avtaler er eller vil bli avlyst, og må eventuelt tas pr telefon.

Gjelder din henvendelse oppfølging ifm statlige ytelser, og du er registrert som arbeidssøker ber vi om at du kommuniserer med din saksbehandler via din aktivitetsplan på nav.no.

Det er laget et enkelt søknadsskjema om økonomisk sosialhjelp som ligger ved under.

Dette kan sendes pr mail til merete.rosvold@nav.no eller sms til mobil nedenfor.

Henvendelser og kontakt kan skje på mobil: 941 63 676

NAV Flakstad

Merete Rosvold

Vesterålen og Lofoten innfører karantenekrav etter opphold  i deler av Norge