Kommuneplanens samfunnsdel planprogram - høring frem til 15/8 2018

Formannskapet i Flakstad har i sak 059/18 vedtatt å legge planprogrammet ut på høring frem til 15/8 2018.

Kommuneplanens samfunnsdel (KPS) er overordna plan for Flakstad kommune. Denne skal danne grunnlaget for kommuneplanens arealdel og delplaner som skal lages eller revideres. KPS planlegger i et 12 års perspektiv, og skal egentlig rulleres hvert fjerde år. Arbeidet med KPS planlegges gjennomført i perioden oktober 2018 til april 2019.

Flakstad kommune foreslår noen mindre endringer i vedtatte områdereguleringsplaner for Fredvang og Napp.  Dette er for å få disse planene så like som mulig den planen som er vedtatt seinere for Ramberg, samt å fange opp ønsker om å regulere inn parkeringsplass for ungdomshuset på Fredvang og justert havneareal på Napp. For Ramberg er det kun forslag om oppdatering av plankartet ift nylig vedtatt tomteplan. 

  

 

Gjelder fra i dag 14.11 til nytt varsel kommer.

MinSide gjør det enklere for deg å få tilgang til informasjon fra kommunen og andre offentlige virksomheter på en trygg og rask måte. 

Folkemøte på Fredvang ungdomshus onsdag 13.november kl. 18.00 - 20.30

Forslag til lokal forskrift for gjennomføring av feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om gebyr knyttet til tjenesten i Flakstad kommune, legges med dette ut på høring.

Formålet med den lokale forskriften er at den skal sørge for at kommunen får dekket sine utgifter ved gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn av fyringsanlegg.

Høringsfristen settes til 30. desember 

Internasjonal dag, budsjett, tilsyn og ildsjelpris

Årets TV aksjon - Flakstad skal bli best i Lofoten!

Nå starter legekontoret opp med årets influensavaksine til risikogrupper. Lurer du på om du er i risikogruppen eller ønsker vaksinen, ta kontakt med din fastlege. Ring legekontoret på tlf 76052250 for bestilling av time. 

Norge ønsker å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer med 30 prosent innen 2030. Data fra en ny undersøkelse vil gjøre at helsemyndighetene kan følge med på utviklingen av disse sykdommene, nemlig kreft, kols, diabetes og hjerte- og karsykdommer.