Kommuneplanens samfunnsdel planprogram - høring frem til 15/8 2018

Formannskapet i Flakstad har i sak 059/18 vedtatt å legge planprogrammet ut på høring frem til 15/8 2018.

Kommuneplanens samfunnsdel (KPS) er overordna plan for Flakstad kommune. Denne skal danne grunnlaget for kommuneplanens arealdel og delplaner som skal lages eller revideres. KPS planlegger i et 12 års perspektiv, og skal egentlig rulleres hvert fjerde år. Arbeidet med KPS planlegges gjennomført i perioden oktober 2018 til april 2019.

Litt om det som skjer i Flakstad kommune i disse dager.

 

 

Flakstad kommune har fått utarbeidet forslag til lokal kulturminneplan, og kommunestyret har vedtatt å sende dette ut på 6 uker høring. Frist for innsending av innspill og merknader er satt til mandag 27. mai.

Litt om det som skjer i kommunen for tiden

 

http://www.varsom.no/snoskredvarsling/varsel/Lofoten%20og%20Vester%C3%A5len/2019-03-20

 

Tirsdag 12 mars ble det hold et informasjonsmøte, her er presentasjonen.