Kommuneplanens samfunnsdel planprogram - høring frem til 15/8 2018

Formannskapet i Flakstad har i sak 059/18 vedtatt å legge planprogrammet ut på høring frem til 15/8 2018.

Kommuneplanens samfunnsdel (KPS) er overordna plan for Flakstad kommune. Denne skal danne grunnlaget for kommuneplanens arealdel og delplaner som skal lages eller revideres. KPS planlegger i et 12 års perspektiv, og skal egentlig rulleres hvert fjerde år. Arbeidet med KPS planlegges gjennomført i perioden oktober 2018 til april 2019.

Mildværet fortsetter dessverre og det kommer også en god del nedbør som regn. Mildværet ventes å fukte snødekket helt til topps. Skredfaren ventes å øke gjennom dagen og det er fare for våte naturlig utløste skred. Snømengdene som er tilgjengelig er noe begrenset, men utbredelsen er stor.

Våte naturlig utløste flakskred ventes. Faren opprettholdes så lenge det regner. Unngå potensielle løsneområder og utløpsområder for skred.

For mer informasjon se: 

https://www.varsom.no/snoskredvarsling/varsel/Lofoten%20og%20Vester%c3%a5len/2019-12-04?utm_source=abonner&utm_medium=email&utm_campaign=avalanche

Oppdatert skredfarevurdering: Omslag til mildvær tirsdag formiddag vil føre til at snødekket fuktes opp av regn og milde temperaturer. Naturlig utløste, våte skred ventes langs kysten og opp til mildværsgrensen som vil flyttes høyere og høyere til fjells i løpet av dagen. Lokalt kan det komme store nedbørmengder. 
Snøskredene kan bli store og nå ned til vei/bebyggelse. Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred.


 

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av planarbeid med detaljregulering for Vikten skole ved Nappskaret i Flakstad kommune (PlanID: 18591901).

Formannskapet i Flakstad kommune har i møte, 04.09.18 – sak 080/18, fattet vedtak om å legge forslag til reguleringsplan for Fjøsdalen miljøstasjon ut på høring og offentlig ettersyn. (jf. PBL § 12-10)

Høsten er tid for budsjett