Det er bekreftet et nytt positivt tilfelle i Flakstad i dag. Smittesporingsteamet jobber med oppfølging og kartlegging av situasjonen, og er i dialog med det nasjonale smittesporingsteamet. Flakstad kommune vurderer fortløpende aktuelle tiltak. 

Det er påvist et tilfelle av Covid-19 i Flakstad, og i påvente av at man får oversikt over situasjonen velger vi å stenge Solhøgda bo og behandlingssenter, omsorgsleiligheter på Solhøgda og TFF-tjenesten på Fredvang for besøkende inntil videre. Man er begynt å varsle pårørende om dette. 

Vi vil samtidig minne alle på og fortsette å følge rådene rundt smittevern. Hold avstand, vask hendene, hold dere hjemme ved sykdom og begrens nærkontaktene dine. 

Det er igjen tid for nominasjon og utdeling av ildsjelprisen i Flakstad. Hvem mener du fortjener anerkjennelse for sin innsats for flakstadsamfunnet? Send inn din nominasjon til Flakstad kommune innen 22. november 2020. 

 

Fra 1. november 2020 har Skatteetaten overtatt ansvaret for skatteoppkreveroppgavene fra kommunen. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Oppgavene som er overført til Skatteetaten er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

Formannskapet vedtok 20.10.2020 å legge forslag til trafikksikkerhetsplan for perioden 2020-2024 ut på høring.

Trafikksikkerhetsplanen er en temaplan, og legges dermed ut for en begrenset høring på 4 uker. Innspill eller innvendinger på være kommunen i hende innen 24.11.2020.

Henvendelser vedrørende høringen kan sendes til postmottak@flakstad.kommune.no og merkes med «Trafikksikkerhetsplan».

 

Regjeringen vedtok 26.10.20 nye nasjonale innstramminger for å begrense koronasmitte. Les mer her:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/

 

 

I år er den fysiske bøsseaksjonen byttet ut med digital bøssebæring. Vi håper at hele familien, alle våre venner og gode naboer i lokalmiljøet har lyst til å gi et bidrag. Bli med i kampen mot plast i havet, hvert bidrag nytter.

Årets TV-aksjon skal bekjempe plast i havet gjennom å etablere og forbedre eksisterende avfallssystemer for mer enn 900 000 mennesker. TV-aksjonsmidlene er øremerket tiltak i Indonesia, Vietnam, Filippinene og Thailand.

Klikk på lenken for å gi ditt bidrag til årets innsamling 

Elektrifisering av fiskeflåten er nødvendig for å nå vedtatte mål om reduserte klimagassutslipp. For å få til denne omstillingen i små fiskerihavner, er det viktig å utvikle samarbeid med andre næringer og samle flere brukere på grønn energi som skaper aktivitet gjennom året og grunnlag for investeringer. Reiseliv, naturturisme og kollektivtransport skal også møte krav om lavere klimautslipp, og er mulige partnere i grønn omstilling i fiskeværene. Fredvang har med Lofotodden nasjonalpark fått en spesiell utfordring og mulighet til å se på dette. Se programmet og foredragene på fagseminaret vedlagt her. 

  

Vedlagt ligger ny farvannsforskrift gjeldende for Flakstad kommune fra og med 1. januar 2021. 

Høringsfrist er 12. november

 

Er du den helsesekretæren vi trenger? Flakstad kommune har behov for vikar helsesekretær en periode nå i høst. Personer med helsefaglig bakgrunn oppfordres om å ta kontakt med legekontoret v/Wenche Angelsen tlf 76052250 snarest.