Kommuneplanens samfunnsdel planprogram - høring frem til 15/8 2018

Formannskapet i Flakstad har i sak 059/18 vedtatt å legge planprogrammet ut på høring frem til 15/8 2018.

Kommuneplanens samfunnsdel (KPS) er overordna plan for Flakstad kommune. Denne skal danne grunnlaget for kommuneplanens arealdel og delplaner som skal lages eller revideres. KPS planlegger i et 12 års perspektiv, og skal egentlig rulleres hvert fjerde år. Arbeidet med KPS planlegges gjennomført i perioden oktober 2018 til april 2019.

Eiendomsskattelisten legges ut til offentlig ettersyn innen 1. mars hvert år. Listen er offentlig i minst tre uker. 

Klagefristen er seks uker etter at eiendomsskattelisten legges ut. Det vil si 11.04.2019

Klage kan sendes postmottak@flakstad.kommune.no eller pr brev.

Etter steinras melder Statens vegvesen av veien til Vikten er stengt. 

Onsdag 27. og torsdag 28. februar er saksbehandlerne på teknisk enhet utilgjengelig på grunn av kursdeltakelse. 

NVE har sendt ut varsel om STOR snøskredfare for hele Nordland fredag 22. februar.

Det vil pågå feilsøk på vannledninga fra kl. 00.00 - kl. 05.00, eller tidligere hvis feilen finnes. 

Det er dårlig vanntrykk i Sund. Dette skyldes etter all sannsynlighet lekkasje (r) på linja internt i Sund.

Det har lenge vært store utfordringer med inneklimaet på Ramberg skole, både brann, luft og støy m.m.

Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel for svært kraftige vindkast i Nordland lørdag 16. februar. Prognosene er fortsatt usikre på hvor sterk vinden blir og hvor den treffer mest. Fylkesmannen ber derfor om at kommunene følger nøye med på værvarselet fremover for eventuelle endringer. Varslet fra meteorologisk institutt er som følger:

Det ventes torsdag STOR snøskredfare - faregrad 4 - i Nordland (region Lofoten og Vesterålen, Ofoten, Salten, Svartisen, Helgeland)