Kommuneplanens samfunnsdel planprogram - høring frem til 15/8 2018

Formannskapet i Flakstad har i sak 059/18 vedtatt å legge planprogrammet ut på høring frem til 15/8 2018.

Kommuneplanens samfunnsdel (KPS) er overordna plan for Flakstad kommune. Denne skal danne grunnlaget for kommuneplanens arealdel og delplaner som skal lages eller revideres. KPS planlegger i et 12 års perspektiv, og skal egentlig rulleres hvert fjerde år. Arbeidet med KPS planlegges gjennomført i perioden oktober 2018 til april 2019.

Flakstad kommune har behov for vikarer innen rehold fra uke 28 og frem til uke 35. Etter dette vil det være behov for vikarer på tilkalling.

Vi trenger mer kunnskap om de besøkende i Lofotodden Nasjonalpark, og gjennomfører derfor en brukerundersøkelse blant fotturistene som besøker nasjonalparken. 

De besøkende blir invitert til å svare på spørreskjema som de finner i selvregistreringskasser som vi har plassert ute på «innfallsportene» til nasjonalparken. Vi har til sammen plassert ut ni selvregistreringskasser med spørreskjema, samt postkasser og spørreskjema på de to hyttene til Lofoten turlag.

Siste nyhetsbrev før sommerferien.

Flakstad kommune ønsker å tilby ungdommer i alderen 14 til 18 år bosatt i Flakstad sommerjobb.

Også i år vil Flakstad kommune i samarbeid med Lofoten Brann & Redning gjennomføre inspeksjoner av sankthansbål for å unngå at det brennes søppelbål.

Litt nytt i denne omgang