Kommuneplanens samfunnsdel planprogram - høring frem til 15/8 2018

Formannskapet i Flakstad har i sak 059/18 vedtatt å legge planprogrammet ut på høring frem til 15/8 2018.

Kommuneplanens samfunnsdel (KPS) er overordna plan for Flakstad kommune. Denne skal danne grunnlaget for kommuneplanens arealdel og delplaner som skal lages eller revideres. KPS planlegger i et 12 års perspektiv, og skal egentlig rulleres hvert fjerde år. Arbeidet med KPS planlegges gjennomført i perioden oktober 2018 til april 2019.

Grunnet lenge planlagt deltakelse på kurs er ikke teknisk enhet bemannet i dag og i morgen.

Denne uken har vært en stor belastning for mange av våre innbyggere og ansatte på grunn av store snømengder, rasfare og stengte veier.

Båten har fått beskjed om at E10 åpnes i løpet av en time, og kansellerer derfor planlagte rute.

Politiet har gitt beskjed om at iverksatt evakuering fra rasutsatte hus i Skjelfjord og på Ramberg avsluttes.

Vi har hatt møte med NGI, NVE, Politiet og Vegvesen nå på formiddagen. Status er:

Etter møte i beredskapsrådet til Fylkesmannen i Nordland er status som følger: 

Vi har fått melding om at NGI har befart alle aktuelle rasområder, de vil vurdere innsamlede data, og komme med nye anbefalinger senere i dag (angitt ca kl. 15-16)

Vegene til Myrland og Vikten åpnes

Flakstad kommune har kriseledelse i beredskap.