Arkeologiske undersøkelser fullført på Ramberg og Fredvang

I forbindelse med reguleringsplanarbeidet som Flakstad kommune fullfører for Fredvang og Ramberg, har arkeologer fra Nordland fylkeskommune undersøkt områder for å sjekke om det finnes kulturminner. Dette er nødvendig for å avklare og legge til rette for at området kan tas i bruk til bygninger eller andre formål.

Det er ikke påvist nye kulturminner på Fredvang som kan være automatisk fredet. På Ramberg er det funnet nedgravninger som inneholder trekull på en forhøyning mellom skolen og E10. Arkeologene er usikre på dateringen, og prøver er sendt til nærmere analyse.

Klikk for stort bilde

De arkeologiske undersøkelsene er gjort med hjelp av gravemaskin, og det er gravd sjakter på 2-3 m bredde og ca 30-40 cm dybde der matjordlaget er fjernet slik at undergrunnen synes. Grunneierne er varslet med brev, og flere har vært og sett på arbeidet mens det pågikk. Det er interessant for grunneiere å få avklart om det finnes kulturminner, slik at eventuelle byggeplaner kan forenkles.

Ved Ramberg skole ble det avdekket 4 sannsynlige gravsteder, og det er tatt prøver som skal analyseres. Dersom prøvene viser at funnet er eldre enn 1537 så vil de være automatisk fredet etter kulturminneloven. Da må det undersøkes nærmere av arkeolog, eller det kan etableres ei hensynssone på dette området som sikrer kulturminnet. Hvis funnet er yngre enn 1537 så blir normalt ikke området båndlagt, og det kan tas i bruk iht vedtatt reguleringsplan. Svaret på hvor gammelt funnet på Ramberg er vil antakelig komme i løpet av juni, når analyseresultatene foreligger. Flakstad kommune har utsatt sluttbehandling av reguleringsplan for Ramberg i påvente av dette.

Klikk for stort bilde

 

Flakstad kommunestyre har i møte den 13.3. 2019, k-sak 18/19 egengodkjent områdereguleringsplan for Ramberg. PlanID: 18591704

ArkivID: 18/4836

 

Flakstad kommune har fått utarbeidet forslag til lokal kulturminneplan, og kommunestyret har vedtatt å sende dette ut på 6 uker høring. Frist for innsending av innspill og merknader er satt til mandag 27. mai.

Sørengas Badstue- & Helårsbadeanstalt utlyste tidligere dette året en åpen konkurranse om hovedstadens nye flytende badstu som skal ligge foran Operaen.
Av 57 innsendte forslag, er Flakstad kommunes egen arkitekt Navid Navid blant 7 finalister som i dag presenterer sitt forslag for en utnevnt jury.