Boligpolitisk plan for Flakstad kommune 2016-2020 ble utarbeidet etter en grundig planprosess og vedtatt i kommunestyret. Planen beskriver status, utfordringer og strategier for å tilrettelegge for boligbygging og botilbud for innbyggerne i kommunen. Flakstad er en attraktiv kommune å besøke, men mangel på boligtomter, leiligheter og omsorgsboliger nær butikk, skole og andre servicetilbud er et generelt problem også i distriktskommunen Flakstad. 

Flakstad kommunestyre har  i møte 10.3. 2020 sak 023/20 egengodkjent områdereguleringsplan for Ramberg - PlanID: 18591704  ArkivID: 19/426  

Flakstad kommunestyre har  i møte 10.3. 2020 sak 020/20 egengodkjent områdereguleringsplan for Napp - PlanID: 18591706  ArkivID: 19/426  

Flakstad kommunestyre har  i møte 10.3. 2020 sak 022/20 egengodkjent områdereguleringsplan for Fredvang - PlanID: 18591705  ArkivID: 19/426  

Flakstad kommune fullførte i 2018 en periode på 6 år med omstillingsprosess, som ble igangsatt etter finanskrise og markedssvikt i hovednæringa kystfiske samt tap av arbeidsplasser som følge av sentralisering. Et viktig tiltak var analyse av status og muligheter for å skape positiv utvikling. Gjennom prosjektet Fremtidens Fiskevær ble det utarbeidet en omfattende mulighetsstudie for fiskeværene Fredvang, Ramberg og Napp. Dette er grunnlaget for  kommunens utarbeiding av områdereguleringsplaner, som legger til rette for satsing og næringsutvikling hos lokale bedrifter og aktører rundt de tre fiskerihavnene. 

Flakstad kommune har fullført arbeidet med å lage lokal kulturminneplan. Den lokale plangruppa har gjort en god jobb, og planen ble enstemmig vedtatt av kommunestyret i Flakstad 11.6.2019. Det er gjort en grundig prosess med kartlegging av kulturminner i Flakstad, og planen vil bli til glede og nytte for lokalbefolkningen, turistnæringen og for kommunen. Riksantikvaren har gitt noe støtte til arbeidet, og Nordland fylkeskommune har deltatt i faglig ressursgruppe.    

 

Sørengas Badstue- & Helårsbadeanstalt utlyste tidligere dette året en åpen konkurranse om hovedstadens nye flytende badstu som skal ligge foran Operaen.
Av 57 innsendte forslag, er Flakstad kommunes egen arkitekt Navid Navid blant 7 finalister som i dag presenterer sitt forslag for en utnevnt jury.