Kunngjøring av vedtak - Områdereguleringsplan for Fredvang - egengodkjenning - Flakstad kommune

Viktig melding

Kunngjøring av vedtak - Områdereguleringsplan for Fredvang - egengodkjenning

Flakstad kommunestyre har  i møte 10.3. 2020 sak 022/20 egengodkjent områdereguleringsplan for Fredvang - PlanID: 18591705  ArkivID: 19/426  

Hensikten med reguleringsplanen er å stimulere til en mangfoldig samfunnsutvikling i Flakstad kommune med varierte og gode botilbud, offentlig og privat service og variert næringsliv som bygger på de naturgitte forhold kommunen har.

Planen skal bidra til å styrke kvalitetene som ligger i det tradisjonelle fiskeværets kompakte funksjonsblanding, og bearbeide dette for ei fremtid i rask endring. Dette innebærer at det skal tilrettelegges for fiskeribedrifter og fiskeres fremtidige behov, utvikling av servicenæring og detaljhandel der dette er ønskelig, og samtidig skal stedene forberedes for å håndtere en stadig økende turisme. Det er også planens intensjon å legge til rette for trygge og enkle trafikale løsninger for gående- og syklende, samt for biltrafikk gjennom stedene fra fastboende, næringstrafikk og besøkende.

Reguleringsplanen har også til hensikt å forenkle de prosesser som trengs for en videre steds- og  samfunnsutvikling. Planen vil være forutsigbar og raskt gjennomførbar, og skal samtidig ivareta sterke samfunnsmessige behov som måtte komme i fremtiden, bl.a. klima- og miljøhensyn. 

Link til plandokumenter:

https://flakstad.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019004936&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=266& 

Ved saken på hjemmesida ligger bl.a. saksfremlegg med vedtak, planbeskrivelse, plankart, reguleringsbestemmelser og ROS-analyse.  Merknader med kommentarer er også vedlagt.

Vedtaket kan påklages iht. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til: Flakstad kommune,  8380 Ramberg  eller  postmottak@flakstad.kommune.no

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til kommunestyret sine vedtak må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.