Kommunestyret i Flakstad vedtok enstemmig den 10. mars 2020 områdereguleringsplaner for fiskeværene Fredvang, Ramberg og Napp. Planarbeidet ble startet på slutten av 2016 med en felles analysefase og mulighetsstudie gjennom prosjektet Fremtidens Fiskevær. Selve reguleringsplanarbeidet hadde planstart i mai 2017 og første planforslag var ferdig september 2017. Det har vært nødvendig med flere høringer og endringer som følge av komplekse forhold med mange ulike interesser rundt fiskerihavnene. Siste ekstra høring var ferdig i november 2019.  

Flakstad kommune foreslår noen mindre endringer i vedtatte områdereguleringsplaner for Fredvang og Napp.  Dette er for å få disse planene så like som mulig den planen som er vedtatt seinere for Ramberg, samt å fange opp ønsker om å regulere inn parkeringsplass for ungdomshuset på Fredvang og justert havneareal på Napp. For Ramberg er det kun forslag om oppdatering av plankartet ift nylig vedtatt tomteplan. 

  

 

Kommunestyret i Flakstad vedtok 23.10. at områdereguleringsplan for Ramberg skal sendes ut på ny høring. Det ble vedtatt to endringer som skal høres. Utnyttelsesgrad for boligtomter økes til 450 m2 inkl. garasje/carport. I tillegg skal to tomter langs Rambergstranda ha boligformål. Høringsfrist er 20.12.2018.

Flakstad kommunestyre har i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt områdereguleringsplan for Fredvang, PlanID 18591705 i møte 11. september 2018, sak 063/18.

Formålet med områdereguleringen er å lage nye og operative planer for Napp, Fredvang og Ramberg basert på en felles, åpen og inkluderende prosess gjennom planprosjektet Fremtidens fiskevær, med bred deltakelse fra innbyggere, næringsliv, regionale fagmyndigheter og ekstern arkitektkompetanse. Planområdet er avgrenset til det som ansees å være sentrum i fiskeværet. Det er i planarbeidet gjennomført en stedsanalyse der utviklingstrekk og muligheter for stedet blir beskrevet i mulighetsstudie og planbeskrivelse (vedlegg). Dette er grunnlag for plankart og planbeskrivelse som har vært på høring slik loven krever.

 

Formannskapet behandlet 17.4. 2018 forslag til områdeplan for Fredvang, Napp og Ramberg. De to første ble vedtatt. For Ramberg ble det vedtatt at det skal gjennomføres en begrenset høring på endringer som ble foreslått ift rådmannens innstilling.

Det ble 2.5. avviklet et åpent møte på Ramberg for berørte parter, der spørsmål om planen ble besvart og synspunkter ble presentert. De foreslåtte endringene i planen har flere konsekvenser (se vedtak og kommentar nedenfor).

Innspill og merknader sendes til postmottak@flakstad.kommune.no og merkes med Merknad til reguleringsplan Ramberg. Frist for denne høringen er 16. mai 2018.

 

Planforslag for fiskeværene Ramberg, Napp og Fredvang er lagt ut på høring. Kommunen oppfordrer private, lag og organisasjoner og andre berørte til å sette seg inn i saken og komme med innspill og kommentarer til planforslaget. Klikk her (PDF, 208 kB) for annonsert varsling og utsendt brev. 

Oppdatering: På grunnlag av det arbeidet som er gjort og de tilbakemeldingene som vi har fått, har 70N satt i gang arbeidet med å utarbeide planforslag for Fredvang, Napp og Ramberg.

I første fase av planprosjektet Fremtidens Fiskevær ble det utarbeidet mulighetsstudier av arkitektkontoret 70'N for de tre fiskeværene Fredvang, Ramberg og Napp. Oppsummering av mulighetsstudiene ble vist på plansjer i folkemøter og er digitalisert og gjort tilgjengelig. Utstillingen var også tilgjengelig på Napp skole 09.03.17 i forbindelse med skolekroa, og på Bunnpris Ramberg i vel ei uke.

 

 

Foredrag, Fagdebatt + UtstillingsInvitasjon konferanse_Fremtidens Fiskevær (PDF, 791 kB)åpning og Presentasjon av mulighetsstudier for Fredvang, Ramberg og Napp