Høring om mindre endring av reguleringsplan for Fredvang, Napp og Ramberg. Høringsfrist 22. 11. 2019 - Flakstad kommune

Viktig melding

Høring om mindre endring av reguleringsplan for Fredvang, Napp og Ramberg. Høringsfrist 22. 11. 2019

Flakstad kommune foreslår noen mindre endringer i vedtatte områdereguleringsplaner for Fredvang og Napp.  Dette er for å få disse planene så like som mulig den planen som er vedtatt seinere for Ramberg, samt å fange opp ønsker om å regulere inn parkeringsplass for ungdomshuset på Fredvang og justert havneareal på Napp. For Ramberg er det kun forslag om oppdatering av plankartet ift nylig vedtatt tomteplan. 

  

Flakstad kommune har gjennomført en felles planprosess - Fremtidens fiskevær - for å få analysert utviklingsmuligheter og få laget oppdaterte reguleringsplaner for de tre fiskeværene Fredvang, Napp og Ramberg. Mangel på oppdaterte planer var en viktig oppgave som kommunen måtte ta tak i som ledd i omstillingsarbeidet i Flakstad. 

Områdereguleringsplanene for Fredvang og Napp ble vedtatt i april 2018 mens planen for Ramberg ble vedtatt seinere. I september 2018 ble det vedtatt mindre endringer i planene for Fredvang og Napp for å tilpasse disse til planen for Ramberg. Etter ei ekstra høring ble planen for Ramberg vedtatt i mars 2019.  Etter dette er det kommet innspill som gjør det ønskelig med ei siste oppdatering av plankart og bestemmelser for de tre planene kunngjøres og blir endelig fastlagt. Dette gjelder følgende forhold:

  • Tilpasning av teksten i bestemmelsene for Fredvang og Napp om dokumentasjonskrav i byggesaker samt utnyttingsgrad for boligbebyggelse.  
  • Oppdatere plankart for Ramberg ift ny tomteplan som ble vedtatt august 2019
  • Oppdatere plankart og bestemmelse for Fredvang med ny parkeringsplass ved ungdomshuset
  • Oppdatere plankart for Napp med ny fylling langs sjøkanten

Se vedlagt høringsbrev og vedlegg som er sendt ut til bygdelaget, havnekomiteen samt grunneiere og festere som er direkte berørt av endringene i planen. Da kommunen ikke har sikker epost-adresse på alle som kan bli berørt av planendringene, så oppfordres lag og foreninger om å sende informasjon videre og ta kontakt hvis det er ønskelig med nærmere informasjon. Kontaktperson hos kommunen er nærings- og utviklingssjef Kurt Atle Hansen, tlf.90944275 og teknisk sjef Tom Kristian Halland, tlf.90658885.

Merknader sendes til  postmottak@flakstad.kommune.no      Høringsfristen er 22.november 2019. 

Vedlegg:

18591706 Napp-Plankart-191104 (PDF, 2 MB)

 

Flakstad kommune har en kommunal arealplan fra 2010, og den har behov for oppdatering. Det er stort behov for nye boliger og næringsbygg, og det er gjort et stort arbeid med å avklare mulige områder i Flakstad for bygging. Det er krevende og kostbart for private å utarbeide reguleringsplan, og det er en stor fordel at kommunen nå har gjort dette for de tre fiskeværene.

Plan- og bygningsloven fastlegger at reguleringsplan kan utarbeides som områderegulering eller detaljregulering. For Fredvang, Napp og Ramberg er det valgt områdeplanlegging for å få detaljerte områdevise avklaringer av arealbruken. Det har vært et viktig mål i planarbeidet at det skal bli enklere for innbyggerne og næringslivet å gjennomføre tiltak som boligbygging eller næringsbygg. Også andre viktige forhold i lokalsamfunnet som infrastruktur, grøntområder og parkering er regulert og klargjort for utvikling gjennom de tre områdeplanene. 

Øvrige plandokumenter som er vedtatt tidligere: