Kunngjøring av vedtatt områdereguleringsplan for Fredvang - Flakstad kommune

Viktig melding

Kunngjøring av vedtatt områdereguleringsplan for Fredvang

Flakstad kommunestyre har i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt områdereguleringsplan for Fredvang, PlanID 18591705 i møte 11. september 2018, sak 063/18.

Formålet med områdereguleringen er å lage nye og operative planer for Napp, Fredvang og Ramberg basert på en felles, åpen og inkluderende prosess gjennom planprosjektet Fremtidens fiskevær, med bred deltakelse fra innbyggere, næringsliv, regionale fagmyndigheter og ekstern arkitektkompetanse. Planområdet er avgrenset til det som ansees å være sentrum i fiskeværet. Det er i planarbeidet gjennomført en stedsanalyse der utviklingstrekk og muligheter for stedet blir beskrevet i mulighetsstudie og planbeskrivelse (vedlegg). Dette er grunnlag for plankart og planbeskrivelse som har vært på høring slik loven krever.

Det er et mål at reguleringsplanen for de tre stedene skal være mest mulig lik på aktuelle punkter. En mulig endring av utnyttelsesgrad (BYA) for frittliggende eneboliger inkl. garasje/carport og utebod (Boligbebyggelse,  punkt 1.1 i bestemmelsene) er sendt på ekstra høring for Ramberg. Dersom denne endringen for Ramberg blir vedtatt, vil det kunne bli en planendring i bestemmelser og plankart for Fredvang og Napp for å tilpasse disse. Dette vil i så fall bli behandlet og vedtatt som egen politisk sak.

Saksdokumentene kan leses her:   https://flakstad.kommune.no/innsyn.aspx?response=mote&moteid=109&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=266& 

 

Vedtaket kan påklages iht plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kap. VI. 

Klage på vedtaket må sendes skriftlig innen 3 uker etter mottak av denne kunngjøringen til: postmottak@flakstad.kommune.no     

eller per post til Flakstad kommune, Rådhuset, Flakstadveien 371, 8380 Ramberg.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til kommunestyret sine vedtak må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3.

 

Eventuelle spørsmål i saken rettes til nærings- og utviklingssjef Kurt Atle Hansen eller til teknisk sjef Tom Kristian Halland.

Vedlegg:

18591705 Fredvang sentrum plankart_180406 (PDF, 2 MB) (velg + for å forstørre kartet på skjermen)