Varsel om høring og offentlig ettersyn av planforslag for Ramberg, Napp og Fredvang - Flakstad kommune

Viktig melding

Varsel om høring og offentlig ettersyn av planforslag for Ramberg, Napp og Fredvang

Planforslag for fiskeværene Ramberg, Napp og Fredvang er lagt ut på høring. Kommunen oppfordrer private, lag og organisasjoner og andre berørte til å sette seg inn i saken og komme med innspill og kommentarer til planforslaget. Klikk her (PDF, 208 kB) for annonsert varsling og utsendt brev. 

 

Formannskapet i Flakstad kommune vedtok den 19.09.17 å sende planforslag for Ramberg, Napp og Fredvang ut på høring og legge ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningsloven § 12-10.

Grunneiere og berørte parter mottar brev med informasjon om høringen. Det er også oppslag på Rådhuset. I tillegg til digitalt tilgang på planforslaget (lenke nedenfor) vil et fysisk eksemplar være tilgjengelig på servicetorget på Rådhuset.


Planforslagene er områdeplaner med reguleringsbestemmelser, planbeskrivelser og tilhørende vedlegg. Planområdet omfatter det som anses å være sentrum i fiskeværene. Forslagene er innenfor tidligere annonsert planavgrensning.

 

Her kan du se hele planforslaget med vedlegg:

Samlet saksfremstilling 1. gangs behandlingRamberg - Plankart (Områdeplan)

Ramberg - Reguleringsbestemmelser

Ramberg - Planbeskrivelse


Napp - Plankart (Områdeplan)

Napp - Reguleringsbestemmelser

Napp - Planbeskrivelse

 

Fredvang - Plankart (Områdeplan)

Fredvang - Reguleringsbestemmelser 

Fredvang - Planbeskrivelse

 


Oppdateringer
NB! Følgende inkurier er rettet opp i:

1) ROS-Analyse for Napp hadde feil illustrasjon på forsiden. klikk her for oppdatert utgave (PDF, 2 MB)

2) Plankart Fredvang: Hensynssone kulturminner er tatt med i tittelfeltet. klikk her for oppdatert utgave (PDF, 2 MB)

 

Hva er en høring/offentlig ettersyn?

Offentlig ettersyn vil si at offentlige myndigheter og andre som ønsker det, kan uttale seg til planforslaget. Offentlige myndigheter kan gi innsigelse, innspill, merknader og faglige råd. Andre (private, utbyggere, lag, foreninger og organisasjoner) kan sende merknader.

 

Bakgrunn for planarbeidet

Formålet med reguleringsarbeidet er å lage nye og operative planer for de tre stedene basert på en åpen og inkluderende prosess gjennom prosjektet Fremtidens fiskevær, med bred deltakelse fra innbyggere og næringsliv, regionale fagmyndigheter og ekstern arkitektkompetanse.

Du finner alle dokumenter i saken i vår møteportal (klikk her ).

Tidligere sak/dokumenter:

Vedtak oppstart av reguleringsarbeid - klikk her  

Lenke til mulighetsstudien - Klikk her

 

Konsekvensutredning

Det er vurdert at det ikke er behov for utarbeiding av konsekvensutredning (KU), da dette dekkes av eksisterende kommuneplan samt KU gjennomført ifm andre prosjekt som Napp havn (miljøanalyse, skredfare) og Ramberg næringspark (kvikkleire/geoteknisk, miljøanalyse).

På grunnlag av gjennomførte analyser, vurdering av lovkrav, faglige anbefalinger og avgrensning av områdeplanene har kommunen vurdert at planarbeidet ikke utløser krav til konsekvensutredninger. Ingen av planene vil medføre vesentlige virkninger for miljø og samfunn utover gjeldende kommuneplan ( Jf. PBL § 4-2). Dette fremgår av planbeskrivelsene.

 

Har du innspill?
Planforslagene med tilhørende vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn på servicetorget i Flakstad rådhus og på kommunens hjemmeside. Eventuelle merknader til planforslagene sendes senest den 03.11. 2017 til Flakstad kommune, Rådhuset 8380 Ramberg eller på epost til: postmottak@flakstad.kommune.no, merket «Merknad til planforslag for Ramberg, Napp og Fredvang».

Innkomne merknader blir ikke direkte besvart, men vil bli vedlagt saken med rådmannens kommentar til videre behandling.

 

Har du spørsmål?
Hvis du har spørsmål eller behov for mer informasjon, kan du ta kontakt med prosjektleder Navid Navid  på epost navid.navid@flakstad.kommune.no


Videre medvirkning

Flakstad kommune inviterer til informasjonsmøte 3. oktober kl 09 og 1. november kl 17 på Rådhuset.

 

Politisk behandling
Formannskapet i Flakstad kommune vedtok i møtet 19.09. 2017 å legge forslag til områdeplanene ut til offentlig høring (1. gangs behandling). Et ekstraordinært formannskapsmøte er planlagt i slutten av November for 2. gangs behandling av saken.

Vi planlegger at kommunestyret skal sluttbehandle planen i løpet av desember.