Ekstra høring på reguleringsplan for Ramberg (tidligere publisert 16.11.2018) - Flakstad kommune

Viktig melding

Ekstra høring på reguleringsplan for Ramberg (tidligere publisert 16.11.2018)

Kommunestyret i Flakstad vedtok 23.10. at områdereguleringsplan for Ramberg skal sendes ut på ny høring. Det ble vedtatt to endringer som skal høres. Utnyttelsesgrad for boligtomter økes til 450 m2 inkl. garasje/carport. I tillegg skal to tomter langs Rambergstranda ha boligformål. Høringsfrist er 20.12.2018.

Det er sendt ut brev til alle berørte grunneiere og til regionale myndigheter (se vedlegg).

Høringen gjelder om BYA (fotavtrykket) for frittliggende boliger skal økes fra det som planarkitekten anbefaler og til 400 m2 pluss 50 m2 garasje/carport. Videre er det forslag om at eiendommen 29/102 og 29/185 skal ha boligformål. Oppsummeringen på høringsrunden før 2.gangs behandling var at mesteparten av området mellom Rambergstranda og E10 skule være grøntområde. Endringen utløser derfor krav om ny høring.

Saksutredning finner du her: https://flakstad.kommune.no/innsyn.aspx?response=mote&moteid=117&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=266&

 

Forslaget til områderegulering på Ramberg er basert på en omfattende planprosess med involvering av lokale og eksterne aktører. En mulighetsstudie ble utarbeidet vinter-vår 2017. Ei politisk utpekt styringsgruppe har oppsummert mulighetsstudien og gitt bestilling til videre arbeid. Det ble i mai 2017 vedtatt oppstart for utarbeiding av områdereguleringsplan, og forslag til områdeplaner for Ramberg, Fredvang og Napp ble sendt på høring etter første gangs politisk behandling i september 2017. Det var i april-mai 2018 ekstra høring på planforslaget for Ramberg før det kom til 2. gangs behandling i september. Her ble det vedtatt endringer som utløste klage fra regionale myndigheter, og dermed ny politisk behandling. Vedtaket som ble gjort i oktober medfører behov for ny høring på konkrete endringer. Høringsfristen er 20.12. 2018. Se info i vedlagt brev.