Begrenset høring på reguleringsplan for Ramberg - Flakstad kommune

Viktig melding

Begrenset høring på reguleringsplan for Ramberg

Formannskapet behandlet 17.4. 2018 forslag til områdeplan for Fredvang, Napp og Ramberg. De to første ble vedtatt. For Ramberg ble det vedtatt at det skal gjennomføres en begrenset høring på endringer som ble foreslått ift rådmannens innstilling.

Det ble 2.5. avviklet et åpent møte på Ramberg for berørte parter, der spørsmål om planen ble besvart og synspunkter ble presentert. De foreslåtte endringene i planen har flere konsekvenser (se vedtak og kommentar nedenfor).

Innspill og merknader sendes til postmottak@flakstad.kommune.no og merkes med Merknad til reguleringsplan Ramberg. Frist for denne høringen er 16. mai 2018.

Arbeidet med utarbeiding av områderegulering  for Fredvang, Napp og Ramberg ble vedtatt startet som kommunens oppfølging og hovedtiltak i omstillingsprogrammet. Det ble nedsatt ei styringsgruppe som før planforslag ble skrevet og sendt på høring i 2017 gav sine anbefalinger for hva planene skulle fokusere på. Styringsgruppen har bestått av 3 fra kommunestyret pluss 2 fra administrasjonen, en fra Norske Arkitekters Landsforbund og daglig leder i Flakstad Utvikling.

 

Etter høringsrunde med frist 3.11. 2017 ble alle innsigelser fra regionale myndigheter samt merknader fra innbyggere og andre vurdert og kommentert i saksfremlegget som ble fremlagt i Formannskapet 17.4.2018 til 2. gangs politisk behandling.

Formannskapets behandling og vedtak for Ramberg:

 

FS 15-19- 047/18 Vedtak:

Det vises til planprosess med dialog og mulighetsstudie (fase 1) og utarbeiding av reguleringsplan (fase 2) iht Plan- og bygningsloven. Områdeplan for Ramberg med plankart, bestemmelser, planbeskrivelse og ROS-analyse datert 6.4.2018 vedtas med følgende endringer:

Forslag til endring 1.2 Næring/Industri (N/I1-N/I2)

Generelt om formålet: Næring-/industriformål definerer områder der det i hovedsak skal være industri og næring. I havneområdet og langs kaier skal det være fiskeri- og sjørettet næring. Det kan i begrenset omfang tillates annen nærings- og forretningsvirksomhet, dersom dette kan anlegges uten å komme i konflikt med den primære industri- og næringsvirksomheten. Denne type etablering må skje i ikke sjønære områder.

Forslag til endring 1.3 g) Område BAA3 Påbygging av eksisterende forretningsbygg kan skje med inntil gesimshøyde 12m fra gjennomsnittlig terreng. Ny bebyggelse i området skal utvikles med sentrumskarakter og unngå privatisering av offentlige områder. Området nærmest indre havn er spesielt tilrettelagt for etablering av flerleilighetsboliger i havna og / eller hotell. Understreket setning tas ut av bestemmelsen

Forslag til endring 1.1 h) Område B12 Område B12 kan etableres som feltutbygging med høyere utnyttelse enn de generelle betingelser for boligformål. Ved feltutbygging må utenomhusplan godkjennes av planutvalg. Det kan tillates bebyggelse over 2-3 plan. B12 Formålsgrense settes fra sørlig grense av eiendom 29/297 og omfatter området innenfor eiendom 29/5. B12 utgjør da, 29/5 men ikke delen av 29/5 nord for 29/308.

3.1 Naturområdet (GN1-GN4)

Generelt om formålet: Det kan ikke etableres bygninger eller anlegg i naturområder utover særskilte mindre konstruksjoner for fugleobservasjon, kunstinstallasjoner, eller annen allmenn fritids- eller friluftsaktivitet. Det kan anlegges stier langs fjæresonen til allmenn bruk. Langs Rambergstranda kan det, som vist på plankartet, opparbeides en smal gangsti over strandbrinken. All anleggsaktivitet i eller i tilknytning til Naturområder må skje uten forstyrrelse av landskap, naturmiljø, vegetasjon, dyre- og fugleliv. Naturvernlovens §13 og §14 om vern av sårbart plante- og dyreliv gjelder innenfor området. Understreket setning tas ut.

3.1 Sentrumsformål/Næring (BAA1-BAA10) Forslag til endring Generelt om formålet: Sentrumsformål/Næring definerer områder der det i hovedsak skal være sentrumsbebyggelse som forretning, kontor og servicenæring, offentlig service som skole, barnehage, rådhus og omsorgstjenester, samt annen privat service og / eller turistnæring. Nær havna skal fiskeri og sjørettet næring ha fortrinnsrett på nederste plan. Det tillates boligbebyggelse, hotell eller liknende dersom denne kan anlegges uten å komme i konflikt med annen næringsvirksomhet. Det skal primært ikke etableres boliger på nederste plan. Kaier og fellesarealer skal være allment tilgjengelige, men kan avstenges i kortere perioder på grunn av næringsutøvelse som krever dette. Setningen som er understreket tas ut.

1.3 b) Infrastruktursoner (H410_1 – H410_2)

b) H410_1 omfatter området Ramberg torg til fortau langs E10. Sonen skal utformes med spesielt hensyn til gående og syklende og ha et enhetlig preg som tydelig markerer torget og Ramberg sentrum. Det er tillatt å etablere ny forretningsvirksomhet og mindre bygninger langs torgets ytterkant. Forslag til endring: Tas ut.

3.1 Naturområde (GN1-GN4) Endres til: GN1, følger grenser satt i kommuneplanens arealdel. Innenfor området avgrenset av hensynssone H570_1 i henholdt til dagens hensynssone tillates for de tilliggende boliger i B3 å oppføre mindre frittstående bygninger som naust eller garasje på maks. 50m2. Vilkår for hensynssone H570_1 gjelder for alle nye tiltak.

3.2 Friområde (GF1-GF4) GF3 kan opparbeides som nærmiljøanlegg, tilrettelagt for lek, opphold og fysisk aktivitet. Hensynssoner følger gjeldene grenser for området. Innenfor området avgrenset av hensynssone H570_1 tillates for de tilliggende boliger i B3 å oppføre mindre frittstående bygninger som naust eller garasje på maks. 50m2. Vilkår for hensynssone H570_1 gjelder for alle nye tiltak.

En gjenstående innsigelse fra Nordland fylkeskommune ift kulturminner løses ved at det gjennomføres undersøkelser på Ramberg i løpet av våren 2018.

Merknader som kom inn i høringsprosessen til planutkastene som ble lagt ut 3. November, har vist at dette er en plan som næringsliv og lokalbefolkning på Ramberg har mange og entydige merknader til. Det har vært signalisert fra politisk hold at det måtte involveres i større grad, for å skape eierskap til planene. Dette opplever vi ikke har vært gjort på en tilfredsstillende måte.

Derfor kalles det inn til et møte hvor det blir gjennomført en begrenset høring. Her presenteres plankart- og bestemmelser som er behandlet i planutvalget den 17. april. Disse vil bli presentert på Flakstad kommune sine hjemmesider. Rådmannen kaller inn til møte med berørte parter for områdeplan for Ramberg i en begrenset høring den 2. Mai kl 18.00.

Frist for innspill for uttalelse til plankart og planbestemmelser settes til 16. Mai.