Kommuneplanens samfunnsdel planprogram - høring frem til 15/8 2018

Formannskapet i Flakstad har i sak 059/18 vedtatt å legge planprogrammet ut på høring frem til 15/8 2018.

Kommuneplanens samfunnsdel (KPS) er overordna plan for Flakstad kommune. Denne skal danne grunnlaget for kommuneplanens arealdel og delplaner som skal lages eller revideres. KPS planlegger i et 12 års perspektiv, og skal egentlig rulleres hvert fjerde år. Arbeidet med KPS planlegges gjennomført i perioden oktober 2018 til april 2019.

Oppdatert skredfarevurdering: Omslag til mildvær tirsdag formiddag vil føre til at snødekket fuktes opp av regn og milde temperaturer. Naturlig utløste, våte skred ventes langs kysten og opp til mildværsgrensen som vil flyttes høyere og høyere til fjells i løpet av dagen. Lokalt kan det komme store nedbørmengder. 
Snøskredene kan bli store og nå ned til vei/bebyggelse. Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred.


 

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av planarbeid med detaljregulering for Vikten skole ved Nappskaret i Flakstad kommune (PlanID: 18591901).

Formannskapet i Flakstad kommune har i møte, 04.09.18 – sak 080/18, fattet vedtak om å legge forslag til reguleringsplan for Fjøsdalen miljøstasjon ut på høring og offentlig ettersyn. (jf. PBL § 12-10)

Høsten er tid for budsjett

Vedlagt ligger formannskapets innstilling for neste års driftsbudsjett, investeringsbudsjett og økonomiplan for årene 2020 - 2023. 

Flakstad kommune foreslår noen mindre endringer i vedtatte områdereguleringsplaner for Fredvang og Napp.  Dette er for å få disse planene så like som mulig den planen som er vedtatt seinere for Ramberg, samt å fange opp ønsker om å regulere inn parkeringsplass for ungdomshuset på Fredvang og justert havneareal på Napp. For Ramberg er det kun forslag om oppdatering av plankartet ift nylig vedtatt tomteplan. 

  

 

Gjelder fra i dag 14.11 til nytt varsel kommer.