Legekontoret informerer - uke 13

Kjære Flakstadværinger.

Først av alt; takk for at dere lytter til rådene som gis av sentrale og lokale myndigheter, og for at dere følger de påbud og forbud som er gitt gjennom lover, forskrifter og vedtak. Denne første oppdateringen blir lang; det er mye som har skjedd på kort tid, og likevel har vi knapt nok begynt jobben. De kommende oppdateringene vil bli langt kortere. Bær over med denne ene lange...

Situasjonsbeskrivelse:

Vi har så langt lite koronasmitte i Nordland fylke, og ingen i Flakstad kommune. Vi er i fase 1 av epidemien her nord, mens Norge «sør for Dovre» er kommet godt inn i fase 2. Tiltakene som myndighetene har iverksatt har etter alt å dømme hatt god til svært god effekt, og det er viktig at vi klarer å holde motet oppe og oppmuntrer hverandre til å videreføre dem, slik at tiltakene fortsetter å holde smittespredningen nede. Det reelle antallet smittede er nok mangedoblet det oppgitte antallet fordi infeksjonen gir lite symptomer hos de aller fleste og fordi testkriteriene har endret seg mye. Like fullt ser vi på økingen i sykehusinnleggelser og intensivbehandlinger, at det har en lineær stigning (en rett strek), som indikerer at det er noenlunde kontroll over spredningen.