Fiskerikommunen Flakstad

Flakstad er en av landets mest typiske kystfiskekommuner, og mesteparten av befolkningen har tradisjonelt bodd i de fem fiskeværene Napp, Nusfjord, Ramberg, Fredvang og Sund. I tillegg er det noe konsentrert bosetting rundt havna på Mølnarodden.

Fiskeflåten i kommunen består av relativt små og moderne fartøy som leverer fangsten fersk til de lokale fiskebrukene. Dette ivaretar en stolt tradisjon og tar hensyn til kvalitet, fiskebestander og økologi. Tradisjonelle næringer må videreutvikles, og Flakstad trenger enda flere unge som vil satse på moderne og miljøvennlig kystfiskeri fremover.

Strukturen med mange små fiskevær og mange mottaksanlegg har vært et fortrinn som har gitt nærhet som er viktig særlig for de fiskefartøyene, og dette har bidratt til at Flakstad har hatt en aktiv kystfiskeflåte med mange heimefartøy og også mange ”fremmedbåter” om vintrene. Antall fiskefartøy har de siste årene ligget rundt 100 i Flakstad, og antallet profesjonelle yrkesfiskere (blad B) har ligget mellom 145-150. I tillegg er det mange som har egen båt og driver et aktivt fritidsfiske.

Flakstad er en liten kommune, men har mange fiskeribedrifter. Totalt er det 7 bedrifter i Flakstad med kjøper-tillatelser registrert hos Fiskeridirektoratet. 5 av disse er mottaksbedrifter for kvitfisk, to produserer tørrfisk og en er selvtilvirker av fisk. I tillegg er det en bedrift med kjøpetillatelse i Vestvågøy som også har anlegg i Flakstad.  

Salg av torskekvoter har svekket hovednæringen i Flakstad, og har medført pessimisme og fraflytting. Kommunen tatt tak i utfordringene og gjennom en prosess med omstilling og nyskaping. Flere fiskeskippere har skiftet ut eldre fartøy med nyere og mer moderne, og det er også kjøpt nye fartøy med kvoter til kommunen.

Flakstad kommune prioriterer å legge til rette for fiskeflåten, og det er gjennomført flere havneprosjekt med utdyping, miljømudring og oppbygging av nye næringsareal.  Kystverket har våren 2017 fullført utbedring av Napp havn, og her arbeides det med oppfølging i samarbeid med lokale bedrifter. Ny veg og nye kaier er øverst på prioriteringslista.

På Ramberg ble utdyping foretatt i 1997 og det arbeides nå med klargjøring for å kunne starte bygging på næringsområdet. Kommunen har søkt prosjektmidler for utdyping og dypvannskai på Fredvang, og det er etablert andre tiltak for å legge til rette for fiskerinæringa i kommunen. Bl.a. er det etablert flere flytekaier for sjarkflåten som skal kunne brukes av sjarkflåten som kommer til Flakstad i sesongen. 

MK LysbøenRamberg havnFisk lastes opp


Flakstad kommune i samarbeid med lokale næringsaktører, båtforeningen og Fredvang bygdelag søkte i februar 2021 om tilskudd fra Nordland fylkeskommune til utfylling av næringsareal, bygging av ny kai samt planlegging av næringsbygg og ladeanlegg for elektriske fartøy og kjøretøy. Fredvang fremtidshavn skal få infrastruktur for klimavennlig kystfiske og bærekraftig besøksforvaltning.

Norge skal redusere klimautslippene og fiskeri må ta sin del av omstillingen til lavere utslipp. Havfiskeflåten er i gang med tiltak gjennom bl.a. Grønt Kystfartsprogram. Men hva skjer i kystfiskeflåten? Hvordan kan kystfiskere og lokale fiskeribedrifter møte økende krav om  klimadokumentasjon ift myndighetene og markedet?  Hvordan blir den nye ordningen med CO2-avgift for fiskeflåten? 

I Flakstad  arbeides det videre gjennom klimasatsprosjektet med å sette fokus på grønn teknologiutvikling i kystfiskeflåten og fiskerihavna. Kunnskapsdeling er et viktig mål i prosjektet, og det arrangeres derfor en dagskonferanse på Lysbøen, Ramberg torsdag 28.11. for å for å samle fiskere, forskere, elektrobransjen og andre. Målet er å få frem status for nye løsninger med grønn energi og høre om erfaringer og muligheter for å styrke kystfiske ift energikostnader, arbeidsmiljø og marked. 

 

Fredag 24.november 2017 inviterte Flakstads kommune i samarbeid med Bellona, elektrobransjen og fiskarlagene til fagseminar med tittel: Klimavennlig kystfiske og elektriske fiskebåter - mindre utslipp og bedre drift.  Dette var det første i sitt slag her i landet, og det var meget god deltakelse fra statssekretæren i Fiskeri- og kystdepartementet, to stortingspolitikere, bransjeorganisasjoner, fiskeribedrifter, fiskere og andre interesserte. Mange faglig interessante innlegg og god debatt gav et godt utbytte av seminaret. 

Flakstad kommune gjennomfører et forprosjekt for å kartlegge klimaspor i kystfiske. Som ledd i dette arrangerer kommunen i samarbeid med Bellona, NELFO og Elektroforeningen et fagseminar om klimavennlig kystfiske. Dette skjer på Lysbøen, Ramberg fredag 24. november kl 10 - 14. Seminaret er gratis og åpent for alle, Påmelding skjer ved å klikke på linken i programmet.