Akvakultur i Flakstad - Flakstad kommune

Viktig melding

Akvakultur i Flakstad

Flakstad har noen gode lokaliteter for havbruk og to smoltanlegg som er viktig for havbruksnæringen i regionen. Det produseres altså både settefisk og matfisk i kommunen. Med stort press på smoltleveranser og økende miljøpress og arealbehov generelt, så er anleggene i Flakstad viktige for regional produksjon av laks og sjøørret.  

 

Oppdrettsmærer ved Finnbyen 1 KAH Smoltanlegger Silver Seed på Mølnarodden 1 KAH

To settefiskanlegg (smoltanlegg) er lokalisert i Flakstad kommune: 

Silver Seed AS, Mølnarodden, eies av Ellingsen Seafood AS.

Smolten AS, Nusfjord, eies av Norlaks AS.

Begge anleggene har tillatelse for laks, regnbueørret og ørret.

 

Det er i alt 7 tillatelser til matfiskanlegg lokalisert i Flakstad. Disse er samlet på følgende områder:

Soløya, drevet av Ellingsen Seafood AS

Skjellfjorden, drevet av Ellingsen Seafood AS

Finnbyen, drevet av Ellingsen Seafood AS

 

Anleggene har tillatelse for laks, regnbueørret og ørret.

Europharma AS har en tidsavgrenset FOU-tillatelse som er samlokalisert med tillatelsen til Ellingsen på Soløya. 

 

Lenke til Akvakulturloven:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-79