Flakstad kommune har ledige parseller for fiskerirettet næringsvirksomhet på moloen i Ramberg havn. Parsellene er regulert i kommuneplanen, og bortleies (festes) på festekontrakt til aktuelle næringsdrivende etter politisk godkjenning. Årlig festeavgift er fastsatt til 6 % av markedsverdi i gjeldende retningslinjer som er vedtatt av kommunestyret.

Flakstad kommune har næringstomter for salg eller leie sentralt i Ramberg havn. Dette er på fylling som ble etablert ifm at Kystverket fullførte utdyping av Ramberg havn i 1998. Kommunen har fått utført miljøanalyse i 2017, og det skal tilrettelegges infrastruktur frem til tomtegrensene. Næringsområdet er på ca 20 daa totalt, og noe av dette er ledig. Området ligger nær E10 og fiskerihavna med dypvannskai.

 

Flakstad kommune har sammen med Kystverket fullført prosjekt med utdyping, miljørensing og forbedring av Napp fiskerihavn. Det er etablert to nye næringsareal på oppfylte miljødeponi i havneområdet, et i Napp-osen og et på Øyskjæran foran Napp skole. Begge disse arealene skal tilrettelegges for salg eller utleie (festeavtale) til næringsvirksomhet. Interesserte bedrifter kan sende inn vedlagte interessentskjema, og vil da motta nærmere informasjon og betingelser om salg/leie av kommunale næringsareal.