Næringsfond - Flakstad kommune

Viktig melding

Næringsfond

Næringsfondet fordeler midler (støtte) etter søknad. Formålet med næringsfondet er «å fremme etablering av ny virksomhet og til videreutvikling av eksisterende bedrifter.

NÆRINGSFONDETS PRIORITERTE INNSATSOMRÅDER:

Formålet med Flakstad kommunes næringsfond er å bidra til kompetanseheving, omstilling, nyetablering, innovasjon og nyskaping i Flakstad kommune. Bedriftsrettede tiltak med formål å utvikle arbeidsplasser og bidra til verdiskaping, samt næringsrettede tiltak som bidrar til økt bolyst, attraktivitet og rekruttering, prioriteres.

Kommuneplanens samfunnsdel med fokusområdene bolyst og tiltrekningskraft, bærekraft, verdiskaping på hav og land. Kompetanse, omdømme og rekruttering som strategiske innsatsfaktorer, legges til grunn for behandling av søknadene til næringsfondet.

 

Søknad sendes via www.regionalforvaltning.no

Ved spørsmål, ta kontakt med;
Jørn Aarsland
Telefon: 92054893

Jorn.aarsland@flakstad.kommune.no