Klage på kontrollsanksjon eller parkeringsgebyr (bot) - Flakstad kommune

Viktig melding

Klage på kontrollsanksjon eller parkeringsgebyr (bot)

Klage
Eier eller fører har alltid rett til å klage. Klagen må fremsettes skriftlig.

Hvilke plikter har du som bilfører? 
Som bilfører plikter du å ha kunnskap om parkeringsbestemmelsene. Du har også streng aktsomhetsplikt, og skal observere skilter som er satt opp på stedet. Det er ingen grunn til å klage hvis du ikke forsto skiltet eller trodde bilen var lovlig parkert.  

Dersom du mener det er grunn til å klage:
Husk at du først alltid må klage til den virksomhet som har ilagt deg gebyr eller kontrollsanksjon. (Informasjon om hvor du skal klage vil fremgå av ileggelsen) Får du avslag på denne klagen og ønsker å klage videre er det to forskjellige spor.

  • Ilagt parkeringsgebyr av en kommune eller politiet skal eventuelt behandles av tingretten. (Kommunen eller politiet vil sende saken til retten dersom du krever det)
  • Ilagt kontrollsanksjon skal eventuelt behandles av Parkeringsklagenemnda. Se eventuelt mer informasjon på: http://pklagenemnda.no

Informasjon om de aktuelle forskrifter kan du finne her:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-261

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-260?q=Parkeringsforskriften

Klagefrister

  • Klage må fremsettes innen tre uker. Etter klagefristen kan klagen bare behandles hvis du ikke kan bebreides for forsinkelsen, eller hvis det av helt spesielle grunner er rimelig at klagen likevel blir behandlet.
  • Kontrollsanksjon: klage som evt. ikke gis medhold kan, innen ett år etter mottak av avslag på klagen, meldes inn for parkeringsklagenemda. Nemda tar kun stilling til lovligheten av ileggelsen, ikke rimeligheten.
  • Parkeringsgebyr: klage som evt. ikke gis medhold kan, innen tre uker etter mottak av avslag på klagen, kreves forelagt tingretten. Retten kan kun ta stilling til lovligheten av ileggelsen, ikke rimeligheten.
  • Får du medhold i klagen vil eventuelt innbetalt beløp bli refundert

Klager sendes til; parkering@flakstad.kommune.no eller

Flakstad kommune, Flakstadveien 371, 8380 Ramberg

Artikkelliste