Kommuneplanens samfunnsdel planprogram - høring frem til 15/8 2018

Formannskapet i Flakstad har i sak 059/18 vedtatt å legge planprogrammet ut på høring frem til 15/8 2018.

Kommuneplanens samfunnsdel (KPS) er overordna plan for Flakstad kommune. Denne skal danne grunnlaget for kommuneplanens arealdel og delplaner som skal lages eller revideres. KPS planlegger i et 12 års perspektiv, og skal egentlig rulleres hvert fjerde år. Arbeidet med KPS planlegges gjennomført i perioden oktober 2018 til april 2019.

Sørengas Badstue- & Helårsbadeanstalt utlyste tidligere dette året en åpen konkurranse om hovedstadens nye flytende badstu som skal ligge foran Operaen.


Av 57 innsendte forslag, er Flakstad kommunes egen arkitekt Navid Navid blant 7 finalister som i dag har presentert sitt forslag for en utnevnt jury. 

Tirsdag 20/2 mottok Flakstad kommune et brev, brevet ble åpnet  og viste seg å være et ukjent pulver.

Flakstad kommunestyre egengodkjente i møte 16.04.16 detaljreguleringsplan for Korshavn gnr 23 bnr 7.  
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bygging av fritidsboliger og næringsbygg innen reiseliv.

Flakstad kommunestyre egengodkjente i møte 12.12.2017 detaljreguleringsplan for Sund gnr 15 bnr 20-24 og gnr 15, bnr 45.

Trykk her for å lese oppdatert status på VA-prosjektet

Det har oppstått en feil med publisering av dokumenter.

Grunneiere, organisasjoner og personer kan søke Fylkesmannen om tilskudd til stell av trua naturtyper slik som slåttemark og kystlynghei. Det må lages en skjøtselsplan for dette, og det kan søkes om midler til å lage en slik plan.

I listen vedlagt ser du hvem som er ansatt i Flakstad kommune 2. halvår 2017.