Kommuneplanens samfunnsdel planprogram - høring frem til 15/8 2018

Formannskapet i Flakstad har i sak 059/18 vedtatt å legge planprogrammet ut på høring frem til 15/8 2018.

Kommuneplanens samfunnsdel (KPS) er overordna plan for Flakstad kommune. Denne skal danne grunnlaget for kommuneplanens arealdel og delplaner som skal lages eller revideres. KPS planlegger i et 12 års perspektiv, og skal egentlig rulleres hvert fjerde år. Arbeidet med KPS planlegges gjennomført i perioden oktober 2018 til april 2019.

Flakstad kommunestyre egengodkjente i møte 12.12.2017 detaljreguleringsplan for Sund gnr 15 bnr 20-24 og gnr 15, bnr 45.

Trykk her for å lese oppdatert status på VA-prosjektet

Det har oppstått en feil med publisering av dokumenter.

Grunneiere, organisasjoner og personer kan søke Fylkesmannen om tilskudd til stell av trua naturtyper slik som slåttemark og kystlynghei. Det må lages en skjøtselsplan for dette, og det kan søkes om midler til å lage en slik plan.

I listen vedlagt ser du hvem som er ansatt i Flakstad kommune 2. halvår 2017. 

Fra 01.01.18 skal Flakstad kommune være en tobakksfri arbeidsplass. Dette ble vedtatt av kommunestyret 27.04.17 sak 20/17

Håndhevelse av reglementet er delegert til den enkelte enhetsleder. Overtredelse av reglementet vil ha lik konsekvens som ellers brudd på kommunens arbeidsreglement. Det vil si i første omgang muntlig advarsel, ved gjentakelse skriftlig advarsel.

Dette til orientering.

Erling Sandnes             Vibeke Holm
Rådmann                      Personalkonsulent 

 

 

 

 

Lørdag 9. desember blir det førjulsstund på folkebiblioteket og julekonsert med Flakstad kulturskole.

Flakstad kommunes brannvesens gamle mannskapsbil selges høystbydende over 5000,-. Budrunde til onsdag 13. desember 2017 klokken 12:00 hvor høyeste pris oppdateres på kommunens hjemmeside minimum 1 gang i døgnet på virkedager (denne annonsen).

 

Bud sendes skriftlig til tom.halland@flakstad.kommune.no

 

 

Det er opprettet en Los funksjon i Flakstad kommune, og Sissel Jenssen er ansatt.

Tiltaket skal bidra til å bedre ungdommens skoletilknytning, trivsel og mestring, og med formål om at ungdommen bedrer sine skoleprestasjoner, og øker sannsynlighet for gjennomføring av videregående opplæring.