Borgelige vigsler i Flakstad kommune: - Flakstad kommune

Viktig melding

Borgelige vigsler i Flakstad kommune:

Fra 1.Januar 2018 overtar kommunene ansvaret for borgerlige vigsler fra domstolene.

Kommunens tilbud gjelder for kommunens innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge.

Det er tilstrekkelig at en av brudefolkene er bosatt i kommunen for at plikten gjelder. Dette følges av de alminnelige regler om folkeregistrering av bostedsadresse.

Prøvingsattest:

Før ekteskapet kan inngås må ekteskapsvilkårene prøves. Det vil si at det skal kontrolleres at de som skal gifte seg oppfyller vilkårene i ekteskapsloven. Det er folkeregistermyndigheten (skatteetaten) som prøver at ekteskapsvilkårene er oppfylt.

Skjemaer finnes på skatteetatens hjemmeside – link under.
http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Ekteskap-og-samliv/Ekteskap/            

Når dere har fått prøvingsattesten kan dere ta kontakt med kommunen for å avtale møte med vigsler.  I dette møtet blir brudeparet og vigsler enig om tid og sted.

Vigsler:

I Flakstad kommune er det ordfører Trond Kroken, varaordfører Niilo Nissinen, rådmann, og assisterende rådmann som har myndighet til å vie brudefolk. 

Brudeparet kan selv velge hvem de ønsker som skal foreta vigsel, forutsatt at denne personen er tilgjengelig på det aktuelle tidspunkt.

Vitner:

To vitner må være til stede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer paret har med seg. I unntakstilfeller kan Flakstad kommune stille med ett av vitnene. Dette må avtales på forhånd.

Språk:

Det kan på forhånd avtales at vigselen skal foregå på engelsk. Dersom paret verken forstår norsk eller engelsk, må paret selv ta med seg tolk.

Lokalitet og pris:

Som lokale til vigsel benyttes rådhuset, eller grendehus i kommunen etter avtale med huseier og brudepar. Andre lokaler/lokalitet kan også brukes, men med vigslers godkjenning.

Vigselen og bruk av kommunale lokaler/ kommunal eiendom er gratis. Ved bruk av andre lokaler må brudeparet selv bestille og dekke eventuelle kostnader. Pynt og dekorasjon, og evt. andre kulturelle innslag dekkes av brudeparet.

Ved vigsler utenfor rådhuset må brudeparet dekke kostnader til reiseutgifter for vigsler og eventuelt andre merutgifter.

Ved forespørsel om vigsel i utmark, er brudepar ansvarlig for tilrettelegging for vigsel. Kommunen er ikke ansvarlig hvis det oppstår en uønsket hendelse. Det må også tas i betraktning sikkerhetstiltak som må følges av brudepar og vigsler.

Brudepar bosatt i andre kommuner betaler for gjennomføring av seremoni i Flakstad kommune.

Kontakt:

For å søke om vigsel i Flakstad kommune bruker du dette skjemaet

Artikkelliste