Transportløyver - Flakstad kommune

Viktig melding

Transportløyver

Et løyve gir rett til å drive transport mot vederlag og er en godkjenning fra myndighetene på at man oppfyller kravene til å drive transportvirksomhet i en eller annen form.

Ordningen med løyve for yrkesmessig person- og godstransport med motorvogn (bil, buss, lastebil) og fartøy skal bidra til at:

  • Transporten skjer på en sikker måte
  • Publikum, kunder og brukere får et godt transporttilbud, med tilfredsstillende kvalitet og god service
  • Transporten skjer på en måte som er innenfor regel- og avtaleverk om like konkurransevilkår, blant annet i tråd med bestemmelser i EØS-avtalen

Søknad

Gods- og turvognløyver
Søknad og spørsmål rettes til Statens vegvesen: https://www.vegvesen.no/kjoretoy/yrkestransport/tillatelser

Løyver for buss i rute og drosjeløyver
Søknad og spørsmål skal sendes til den fylkeskommunen hvor løyvesøkeren har sin forretningsadresse. Ved søknad om ruteløyve der rutestrekningen er i en annen fylkeskommune enn der løyvesøkeren har sin forretningsadresse, skal søknaden sendes til den fylkeskommunen der man ønsker å drive ruten.

 

Viderekobling til informasjon, vilkår og regelverk om løyver