Trykk på linken for å se nytt og oppdatert organisasjonskart for Flakstad kommune 

 

Rådmannen er øverste ansvarlige leder for den samlede kommunale administrasjon og er bindeleddet mellom administrasjonen og det politiske nivå, med de unntak som følger av lov og vedtak. Rådmannen skal sørge for at saker som legges fram for politiske organ er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Rådmannen har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede, i alle folkevalgte organ med unntak av kontrollutvalget.

Kontaktinformasjon rådmannen: 

Telefon: 959 49 719

E-post: lena.hansson@flakstad.kommune.no

Assisterende rådmann tilsettes av kommunestyret

Assisterende rådmann er administrativt underlagt rådmannen, og er rådmannens stedfortreder og utøver rådmannens rettigheter og plikter i dennes fravær.

Er plassert i rådmannens stab og ledergruppe.

Har møte- og talerett i kommunestyret, formannskap samt andre utvalg.

Enhetsleder har ansvar på sin enhet for:

Personalet

Økonomi drift

Faglig utvikling