Assisterende rådmanns stillingsbeskrivelse - Flakstad kommune

Viktig melding

Assisterende rådmanns stillingsbeskrivelse

Assisterende rådmann tilsettes av kommunestyret

Assisterende rådmann er administrativt underlagt rådmannen, og er rådmannens stedfortreder og utøver rådmannens rettigheter og plikter i dennes fravær.

Er plassert i rådmannens stab og ledergruppe.

Har møte- og talerett i kommunestyret, formannskap samt andre utvalg.

Ass. Rådmann representerer rådmannen innad i sin virksomhet/enhet, og står derfor også ansvarlig overfor ham, som:

 • Administrativ og faglig leder (formelt ansvar) 
 • Overordnet for alle tilsatte innenfor sitt fagområde.
 • Ansvarlig for å skape og holde en effektiv organisasjon med godt arbeidsmiljø, herunder også tenke tverrfaglig på tvers av enhetene.
 • Ansvarlig for å få utført de arbeidsoppgaver enhetene har, ihht. Lov og avtaleverk, organisasjonsplan, plan-/styringsdokument og gjeldenede vedtak (resultatansvar)
 • Ansvarlig for effektiv bruk og forvaltning av tildelte økonomiske, personalmessige og materielle ressurser i samsvar med budsjett og økonomireglement.
 • Ansvarlig for en bruker- og serviceorientert utvikling av enhetens tjenester (serviceansvar)
 • Stillingen skal i samarbeid med øvrige ansatte i enheten bidra i ivaretakelse av de ansvarsområder og oppgaver som er tillagt enheten
 • Personalansvar for enhetsleder:
  • Solhøgda bo og behandlingssenter
  • Hjemmetjenesten, TFF, rus og psykiatri.
  • Helse
  • Barnevern
  • Koordinerende enhet