Stillingsbeskrivelse rådmann - Flakstad kommune

Viktig melding

Stillingsbeskrivelse rådmann

Rådmannen er øverste ansvarlige leder for den samlede kommunale administrasjon og er bindeleddet mellom administrasjonen og det politiske nivå, med de unntak som følger av lov og vedtak. Rådmannen skal sørge for at saker som legges fram for politiske organ er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Rådmannen har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede, i alle folkevalgte organ med unntak av kontrollutvalget.

Kontaktinformasjon rådmannen: 

Telefon: 959 49 719

E-post: lena.hansson@flakstad.kommune.no

Rådmannen har blant annet følgende ansvar og oppgaver:

 • Øverste ansvarlige og faglige leder (formelt ansvar)
 • Leder og overordnet for alle tilsatte (personalansvar)
 • Ansvarlig for en effektiv organisasjon med et godt arbeidsmiljø (organisasjonsansvar)
 • Ansvar for å få utført de oppgaver kommunen har, slik de går fram av kommunes plan- og styringsdokument (resultatansvar)
 • Ansvar for langsiktig og overordnet planlegging i henhold til plan- og bygningslov og kommunelov (planansvar)
 • Ansvar for effektiv bruk og forvaltning av tildelte økonomiske ressurser i henhold til økonomiplan og budsjett, finans- og økonomireglement (økonomiansvar)
 • Ansvar for en bruker- og serviceorientert utvikling av kommunale tjenester (serviceansvar)
 • Initiativtaker (etter samråd med ordfører) i saker av kommunal interesse. Kontaktskaper med andre offentlige myndigheter, organisasjoner, bedrifter og personer i saker der dette måtte være aktuelt.
 • Rådmannen deltar i rådmannsutvalget i Lofoten.
 • Rådmannen følger opp interkommunale samarbeidsordninger i den utstrekning myndighet er lagt på administrativt nivå.
 • Til daglig har rådmannen et nært samarbeid med sin ledergruppe og ordføreren.
 • Rådmannen deltar også aktivt innenfor samferdsels-, nærings- og tiltakssaker, sammen med ordføreren.
 • Rådmannen og ordfører representerer Flakstad kommune utad og i ulike organer.

Rådmannen har direkte personalansvar for:

* Assisterende rådmann

* Alle ansatte i service/utvikling/stab

Enhetsledere på:

* NAV

* Teknisk

* Napp barnehage

* Ramberg skole 

* Kulturskola