Kommuneplanens samfunnsdel planprogram - høring frem til 15/8 2018

Formannskapet i Flakstad har i sak 059/18 vedtatt å legge planprogrammet ut på høring frem til 15/8 2018.

Kommuneplanens samfunnsdel (KPS) er overordna plan for Flakstad kommune. Denne skal danne grunnlaget for kommuneplanens arealdel og delplaner som skal lages eller revideres. KPS planlegger i et 12 års perspektiv, og skal egentlig rulleres hvert fjerde år. Arbeidet med KPS planlegges gjennomført i perioden oktober 2018 til april 2019.

Formannskapet (planutvalget) i Flakstad kommune har i vedtak FS 15-19- 029/18 enstemmig vedtatt å legge reguleringsplan Solstrand hyttefelt ut på offentlig ettersyn jf. plan og bygningsloven §12-10.  PlanID 18591708.

Det er nå klart for årets Flakstad i Farta. Tidspunktet er 11 - 16. juni, uke 24.

Trykker du her (PDF, 352 kB)finner du hele aktivitetsplanen. Kom å bli med på en aktiv uke. 

 

Kommunestyret i Flakstad kommune har i vedtak KS 021/18 vedtatt følgende:

Saken utsettes til kommunestyremøte i juni.
1 Fredvang skole legges ut for salg en gang til.
2. Eventuelle interesenter bes stille i kommunestyre for å presentere sine konsepter for framtidig bruk av skolebygget.
 
 
Intressenter bes melde seg innen 1. juni 2018 klokken 1200 med bud. Som vedtaket sier vil intressenter måtte møte i kommunestyret 12. juni 2018 for å presentere sine planer.

Formannskapet behandlet 17.4. 2018 forslag til områdeplan for Fredvang, Napp og Ramberg. De to første ble vedtatt. For Ramberg ble det vedtatt at det skal gjennomføres en begrenset høring på endringer som ble foreslått ift rådmannens innstilling.

Det ble 2.5. avviklet et åpent møte på Ramberg for berørte parter, der spørsmål om planen ble besvart og synspunkter ble presentert. De foreslåtte endringene i planen har konsekvenser ift sentrumsområde, kaier og grøntområder (se vedtak nedenfor).

Innspill og merknader sendes til postmottak@flakstad.kommune.no og merkes med Merknad til reguleringsplan Ramberg. Frist for denne høringen er 16. mai 2018.

Vi har i dag vært i kontakt med Statens vegvesen. Det er ikke anledning til å bruke elever, lærere eller andre til å plukke søppel langs veier. Dette blir ansett som arbeid på vei og det er et krav om opplæring for dette. Denne opplæringen har ikke elever eller andre ansatte og dermed kan ikke planlagt søppleplukkingen gjennomføres.


 

I henhold til vedtak i Formannskapet innkalles det til møte onsdag 2. mai kl 18 på Lysbøen med berørte parter for områderegulering for Ramberg.

 

Dette blir informasjon til en begrenset høring på endringer som er foreslått i det fremlagte planforslaget fra administrasjonen. Frist for innspill og uttalelser til endringer i plankart og planbestemmelser settes til 16. mai 2018.

 

Alle lag, foreninger, borettslag, skoleklasser, barnehager, vennegjenger, unge som gamle, inviteres til dugnad for å holde Flakstad ren. Bli med på årets vårrengjøring!

Flakstad kommunestyre har drøftet denne saken med rådmannen i dagens møte.