Reguleringsplan Mølnarodden- høring og offentlig ettersyn

PlanID 18591805

Behandling i formannskapet FS 15-19- 113/18 vedtak:

Flakstad formannskap sender planen med tilhørende kart (datert 05.10.18) og bestemmelser (datert 29.10.18) ut på offentlig ettersyn og høring. I den videre prosess skal følgende tas inn i planarbeidet.

·           Merknadene gitt av Nordland fylkeskommune i brev av 08.10.18.

Planbeskrivelse:

Flakstad kommune har mottatt privat forslag på reguleringsplan for næringsområdet på  Mølnarodden. Reguleringsplanen legger til rette for utvikling av det eksisterende, landbaserte settefiskanlegget til Silver Seed AS. Planen muliggjør utbygging av nytt anlegg med tilhørende infrastruktur og opprustning eller fornying av det etablerte anlegget i området. Planen legger også til rette for ny og tryggere avkjørsel fra E10 til næringsområdet og til etablerte boliger på sørsiden.

Planforslaget vil ligge ute til offentlig ettersyn i 6 uker fra 6 des til 18 jan -19. Merknader eller innsigelser til forslaget merkes med arkivsaksnr: 18/285 og sendes Flakstad kommune innen 18 jan. -19.

Adr: postmottak@flakstad.kommune.no  eller Flakstad kommune, Flakstadveien 371, 8380 Ramberg.

Kontaktperson: Dag Walle, mob:905 55014 eller dag.walle@flakstad.kommune.no

Klikk for stort bilde