Vegvedlikehold - Flakstad kommune

Viktig melding

Vegvedlikehold

Kommunen har ansvaret for driften og vedlikeholdet av de kommunale vegene.
Nordland fylkeskommune har ansvaret for fylkesveger og Staten for riksveier

Tjenesten skal sikre framkommelighet, trygg ferdsel og ivareta miljø- og samfunnsinteresser. 
Kommunen kan stenge en veg hvis vær- og føreforhold gjør det umulig å holde den åpen.

Flakstad kommune har kontrakt med lokal entreprenør knyttet til vegvedlikehold (vinter).
Entreprenørene skal brøyte iht. kontraktens standard.

Entreprenøren skal ha beredskap og alle henvendelser fra publikum skal loggføres.

Alle henvendelser vedrørende brøyting, strøing, brøytestikker og overvann i forbindelse med snøsmelting grunnet lagring skal rettes til entreprenøren.
Link til kontaktinformasjon: Brøytevakt, Flakstad kommune

Snø i innkjørsel og på privat eiendom

Vegbrøyting fører til snø i private avkjøringer. Den enkelte beboer kan da ikke føre snøen tilbake til veg og fortau. Vegloven slår fast at eier av avkjørsel er ansvarlig for vedlikeholdet av avkjørselen til sin eiendom. Det gjelder også snøfjerning. Vi har forståelse for at dette kan føles å ikke være rettferdig. Lovgiver har veid hensynet til rettferdighet opp mot fremkommelighet for alle.

Fremkommelighet er vektet tyngst. Det er fordi offentlig veg er en viktig del av et moderne samfunn. Snø fra innkjørsler ut i vegarealet skaper farlige situasjoner, særlig når fortau er overfylt, og er dermed ikke tillatt.

Lovlighetsvurderinger av vår rett til å brøyte/frese inn på privat eiendom er skissert i brev fra Statens vegvesen Vegdirektoratet i Statens vegvesen Oppland av 10. februar 1989. 

I tilegg viser vi til Samferdselsdepartementets brev  av 9.desember 1969 til vegsjefen i Hordaland. 

Parkering

Parkerte biler kan forhindre brøyting og føre til at brøyting og strøing reduseres eller ikke blir gjennomført. Dette kan da føre til at brannbiler og ambulanse blir forhindret i på komme fram. Ved feilparkerte biler som hindrer brøyting vil eieren bli kontaktet og bedt om å fjerne bilen.

Hvis det haster, eller at det ikke oppnås kontakt med eier, vil kjøretøyet bli fjernet i henhold til Vegtrafikkloven § 37, 1.ledd. Kjøretøyet blir da borttauet for eiers regning.

Parkering for øvrig må gjøres til minst mulig hinder for brøyting og strøing. Vi trenger din hjelp for å komme frem på det kommunale veinettet.

Ved parkering av din bil, må du ha i tankene at:

- for utrykningskjøretøy står det ofte om sekunder.

- brøytebiler, brannbiler og søppelbiler trenger stort manøvreringsrom.

- brøytebiler skal frem, og det må være plass til brøytekanter.

- feilparkering kan føre til trafikkfarlige situasjoner, som blant annet uoversiktlige siktforhold, barns lek rundt bilene og lignende.

 

Har du spørsmål eller kommentarer til de kommunale veier,
kan du kontakte kommunen på telefon 76 05 22 01 eller e-post: postmottak@flakstad.kommune.no