Skal du bygge? - Flakstad kommune

Viktig melding

Skal du bygge?

Da kan du blant annet sette opp en garasje på inntil 50 kvadratmeter eller et tilbygg på 15 kvadratmeter uten at du trenger å be om tillatelse fra kommunen først. Eksempler på tilbygg som er unntatt søknadsplikten er for eksempel terrasse, understøttet veranda og lignende, åpent overbygget inngangsparti eller ved- og sykkelbod. Rom til varig opphold som stue, kjøkken, soverom o.l er ikke unntatt søknadsplikt. En oversikt over endringene finner du her.

Husk at reguleringsplanen som gjelder for tomta di kan inneholde begrensninger for unntaket om søknadsplikt! Sjekk derfor alltid reguleringsplanen og kartet før du bygger. Vi anbefaler at du også tar en prat med naboene dine først.

Saksbehandlingstid
Plan- og bygningsloven oppstiller ulike saksbehandingsfrister for ulike sakstyper. Fristene varierer fra tre uker for de enkleste og mest opplagte sakstypene via 12 uker for visse søknader med nabomerknader, til ingen tidsfrist for dispensasjoner. Tidsfristene forutsetter komplett søknad.

En rekke søknader må kompletteres før vedtak kan treffes, enten på grunn av mangelfull dokumentasjon eller at søknaden skal sendes på høring til andre instanser. Slike saker ferdigbehandles så snart det lar seg gjøre etter at søknaden er komplett.

Til deg som skal bygge

Byggeplaner - hva er unntatt og hva må du søke om? Her er en oversikt som hjelper deg å avgjøre om du må søke om tillatelse eller ikke.  

Se ellers dibk.no for videre veiledning 
 

Må jeg søke?

Hva må du søke om og hva er unntatt søknadsplikt?

Om du finner ut at byggingen er unntatt søknadsplikt, husk at du må melde fra til kommunen når bygget er ferdig.

Nabovarsling

Husk å varsle naboen!

Skal du sette opp noe som krever at du søker om byggetillatelse fra kommunen, må du varsle naboene først.

 

Hva kan jeg søke om selv?

Dette er eksempel på arbeid du kan søke om og utføre selv. Det er du som står ansvarlig for oss som bygningsmyndighet om du sender inn søknaden selv. Du må sikre at arbeidet du utfører eller får utført er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven og reguleringsplaner. Er du usikker på hvordan du skal ivareta kravene, må du ta kontakt med et privat foretak/firma.

Antennesystem Antennesystem med høyde inntil 5,0 m. Bestemmelsen omfatter ikke plassering av antennesystem som kan utgjøre fare for personsikkerhet eller når flere antennesystemer skal plasseres på samme sted eller på samme fasade.  
Bruksendring Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet.  
Bygning (mindre frittliggende) En enkelt frittliggende bygning som ikke skal brukes til beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 70 m². Bygningen kan oppføres i inntil én etasje og kan i tillegg være underbygget med kjeller.  
Driftsbygning

Oppføring, plassering, vesentlig endring, vesentlig reparasjon eller riving av driftsbygning inntil 1000 m² bruksareal (BRA).

Tilbygg til driftsbygning dersom bygningens totale areal inkludert tilbygget ikke overstiger 1000 m² bruksareal (BRA).

 
Midlertidige bygninger

Midlertidige bygninger konstruksjoner eller anlegg som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år.

 
Terrasse En terrasse hvor samlet bebygd areal (BYA) er under 50 m². Takterrasse regnes som påbygg og faller derfor utenfor.  
Tilbygg (ett enkelt) Et enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m². Tilbygget kan i tillegg være underbygget med kjeller. Påbygg eller underbygg faller ikke inn under § 20-2, f.eks. takoppbygg, takark og takterrasse.  

 

Skilt- og reklameinnretning

Skilt- og reklameinnretning inntil 6,5 m² montert på vegg, eller med høyde inntil 3,5 m og bredde inntil 1,5 m montert frittstående på terreng. Bestemmelsen omfatter ikke plassering av slike skilt- og reklameinnretninger som kan utgjøre fare for personsikkerhet og ikke når flere skal monteres på samme sted eller på samme fasade.  

 


ByggSøk stenger for nye byggesøknader 1. oktober 2020. Allerede nå kan alle profesjonelle aktører i
byggenæringen ta i bruk nye, digitale søknadsløsninger for byggesak.


Fem leverandører tilbyr løsninger for å lage og sende byggesøknader digitalt


Profesjonelle aktører kan fylle ut og sende inn:
• Nabovarsel
• Rammetillatelse
• Igangsettingstillatelse
• Ettrinnssøknad
• Ansvarsretter
• Gjennomføringsplan
• Endringssøknad
• Midlertidig brukstillatelse
• Ferdigattest

Søknadsløsningene er tilpasset ulike målgrupper, som blant annet arkitekter og rørleggere, og gjør
det enklere å gjøre ting riktig nå man lager en byggesøknad. Søknadene kontrolleres opp mot
regelverket før de sendes for å sikre at søknaden er komplett. Søknadene kan dermed behandles
raskere i kommunen.
Alle løsningene er betalingsløsninger med ulike prismodeller. Løsningene er presentert på nettsiden
til Direktoratet for byggkvalitet - Trykk her for å komme direkte til digitale tjenester for profesjonelle aktører.

 

Løsninger for privatpersoner
Privatpersoner kan nå sende nabovarsler digitalt. Nye digitale søknadsløsninger for privatpersoner er
under utvikling og vil komme i løpet av året.
Privatpersoner kan imidlertid bruke enklere skjemaer hvis de skal nabovarsle og bygge en
frittliggende bygning mindre enn 70 m2 eller et tilbygg mindre enn 50 m2. Man kan også bruke et
enklere skjema hvis man skal søke om bruksendring.

Trykk her for å komme direkte til digitale tjenester for privatpersoner.

Hvor finner jeg reguleringsplanen som gjelder for min tomt?

Allerede vedtatte reguleringsplaner finner du her.

For å finne kart for Flakstad kommune, trykk her 

Gravemeldinghttps://flakstad.kommune.no/teknisk/plan-bygg-og-eiendom/gravemelding/

Utslippstillatelse: Soknadsskjema_utslippstillatelse Flakstad (DOC, 75 kB)

 

Artikkelliste