Skal du bygge?

Da kan du blant annet sette opp en garasje på inntil 50 kvadratmeter eller et tilbygg på 15 kvadratmeter uten at du trenger å be om tillatelse fra kommunen først. Eksempler på tilbygg som er unntatt søknadsplikten er for eksempel terrasse, understøttet veranda og lignende, åpent overbygget inngangsparti eller ved- og sykkelbod. Rom til varig opphold som stue, kjøkken, soverom o.l er ikke unntatt søknadsplikt. En oversikt over endringene finner du her.

Husk at reguleringsplanen som gjelder for tomta di kan inneholde begrensninger for unntaket om søknadsplikt! Sjekk derfor alltid reguleringsplanen og kartet før du bygger. Vi anbefaler at du også tar en prat med naboene dine først.

Saksbehandlingstid
Plan- og bygningsloven oppstiller ulike saksbehandingsfrister for ulike sakstyper. Fristene varierer fra tre uker for de enkleste og mest opplagte sakstypene via 12 uker for visse søknader med nabomerknader, til ingen tidsfrist for dispensasjoner. Tidsfristene forutsetter komplett søknad.

En rekke søknader må kompletteres før vedtak kan treffes, enten på grunn av mangelfull dokumentasjon eller at søknaden skal sendes på høring til andre instanser. Slike saker ferdigbehandles så snart det lar seg gjøre etter at søknaden er komplett.

Til deg som skal bygge

Byggeplaner - hva er unntatt og hva må du søke om? Her er en oversikt som hjelper deg å avgjøre om du må søke om tillatelse eller ikke.  
 

Se ellers dibk.no for videre veiledning 

 

Må jeg søke?

Hva må du søke om og hva er unntatt søknadsplikt?

Om du finner ut at byggingen er unntatt søknadsplikt, husk at du må melde fra til kommunen når bygget er ferdig.

Nabovarsling

Husk å varsle naboen!

Skal du sette opp noe som krever at du søker om byggetillatelse fra kommunen, må du varsle naboene først.

 

Hva kan jeg søke om selv?

Dette er eksempel på arbeid du kan søke om og utføre selv. Det er du som står ansvarlig for oss som bygningsmyndighet om du sender inn søknaden selv. Du må sikre at arbeidet du utfører eller får utført er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven og reguleringsplaner. Er du usikker på hvordan du skal ivareta kravene, må du ta kontakt med et privat foretak/firma.

Antennesystem Antennesystem med høyde inntil 5,0 m. Bestemmelsen omfatter ikke plassering av antennesystem som kan utgjøre fare for personsikkerhet eller når flere antennesystemer skal plasseres på samme sted eller på samme fasade.  
Bruksendring Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet.  
Bygning (mindre frittliggende) En enkelt frittliggende bygning som ikke skal brukes til beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 70 m². Bygningen kan oppføres i inntil én etasje og kan i tillegg være underbygget med kjeller.  
Driftsbygning

Oppføring, plassering, vesentlig endring, vesentlig reparasjon eller riving av driftsbygning inntil 1000 m² bruksareal (BRA).

Tilbygg til driftsbygning dersom bygningens totale areal inkludert tilbygget ikke overstiger 1000 m² bruksareal (BRA).

 
Midlertidige bygninger

Midlertidige bygninger konstruksjoner eller anlegg som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år.

 
Terrasse En terrasse hvor samlet bebygd areal (BYA) er under 50 m². Takterrasse regnes som påbygg og faller derfor utenfor.  
Tilbygg (ett enkelt) Et enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m². Tilbygget kan i tillegg være underbygget med kjeller. Påbygg eller underbygg faller ikke inn under § 20-2, f.eks. takoppbygg, takark og takterrasse.  

 

Skilt- og reklameinnretning

Skilt- og reklameinnretning inntil 6,5 m² montert på vegg, eller med høyde inntil 3,5 m og bredde inntil 1,5 m montert frittstående på terreng. Bestemmelsen omfatter ikke plassering av slike skilt- og reklameinnretninger som kan utgjøre fare for personsikkerhet og ikke når flere skal monteres på samme sted eller på samme fasade.  

 

Hvordan søker jeg?

Når du søker om byggetillatelse kan du bruke skjema fra Direktoratet for byggkvalitet (Dibk). Trykk her for nettsiden der alle søknadsskjema/blanketter ligger. Du kan enten fylle ut på skjermen og lagre skjema/blankettene, eller skrive ut skjema/blanketter og fylle inn for hånd.

For byggesøknad uten ansvarsrett, bruk blankett 5153. For nabovarsel, bruk blankett 5154, 5155 og 5156. Mye av informasjonen du skal fylle ut er den samme i alle skjema.

For å søke fullelektronisk, gå til ByggSøk. ByggSøk er gratis og kan brukes av alle. Gjennom ByggSøk får du også veiledning til utfylling, noe som kan være nyttig. Trykk på "Ny bruker søke", og følg veiledningen for å registrere deg som bruker.

Hva koster det å søke?

Flakstad kommune tar gebyr for behandling av byggesøknader. Se her for fullstendig prisliste.

Hvor finner jeg reguleringsplanen som gjelder for min tomt?

Allerede vedtatte reguleringsplaner finner du her.

For å finne kart for Flakstad kommune, trykk her 

Gravemelding


Du finner link til gravemelding her.

 

Kilder til veiledning:

  • Byggesaksforskriften med veiledning
  • Byggforskserien fra Sintef Byggforsk (betalingstjeneste)