Nedgravde oljetanker

Oljeanlegg som fyres med mineralolje for boliger og næringsbygg som er i bruk i dag, skal fases ut innen 1. januar 2020. Etter denne dato er det ikke tillatt å fyre med mineralolje til oppvarming. Det er du som er ansvarlig for at en oljetank på din eiendom ikke lekker. Hvis det skjer lekkasjer i naturen eller på naboens eiendom kan dette bli kostbart for deg.

Gamle tanker er tikkende miljøbomber

Lekkasje fra nedgravde oljetanker er en økende fare for forurensning i grunnen. Jo eldre tanken blir, jo større fare er det for at det rustes hull i den. Det finner også mange tanker av glassfiber som er porøs, og kan være lekk. Denne type lekkasje kan føre til at olje siver ut i grunnen, inn i dreneringen og under huset ditt og til og med naboens hus. Dette kan føre til store skader og ytterste konsekvens at huset ditt blir ubeboelig.
Det er du, som eier av tanken (grunneier), som har ansvar for oljetanken din og du som må betale kostnadene ved å fjerne oljesøl og forurenset masse.


Har jeg en oljetank på min eiendom?
Flakstad kommune har ikke et fullstendig register over alle oljetanker. (Noen anlegg har aldri vært registrert, mens andre er fjernet og fortsatt registrert.) Hvis du er usikker på om det er registrert en oljetank på din eiendom kan du kontakte Lofoten Brann- og redningsvesen; Leif Richard Larsen, postmottak@vestvagoy.kommune.no evt. telefon: 909 76 616.

Tips for å identifisere en eventuell tank:

 Er huset ditt bygd i perioden 1960-1980 øker sjansen for at du har en nedgravd tank

 Se etter påfyllingsrør og/eller luftespir. Vanligvis er dette to stålrør plassert tett inntil husvegg, garasjevegg, gjerde eller lignende. Se eventuelt etter avkappede rør

 Tanken kan ligge flere steder. Den kan være nedgravd ute i hagen, murt inne under huset/oppkjørsel eller være plassert i kjelleren

 Følg rørene fra fyringskjelen for å forsøke å lokalisere tanken

 Kontakt et kompetent firma for å ta en befaring på eiendommen din


Registrering
Lofoten Brann- og redningsvesen vil på sitt tilsyn registrere alle nedgravde oljetanker i kommunen. Kommunen ønsker å nå ut til eiere av slike anlegg, for å informere om bl.a. forbudet mot fyring med mineralolje, ansvaret som følger med en nedgravd oljetank, samt støtteordningene for å bytte varmekilde og fjerne oljetanken. Vi oppfordrer deg derfor til å hjelpe oss med å oppdatere vårt register. Du kan melde inn opplysninger om din tank (tanktype og alder) til Leif Richard Larsen, postmottak@vestvagoy.kommune.no evt. telefon: 909 76 616.


Slik blir du kvitt oljetanken

 Før tanken fjernes må den tømmes for olje, frigjøres for gass og reingjøres. Til disse arbeidene trengs det kvalifisert personell. På oljefri.no kan du få råd om fjerning av tanken og oversikt over firma som kan utføre tømming og sanering av oljetank.

 Når tanken er tømt og renset kan du selv eller et firma grave den opp og levere gratis til godkjent mottak. Gamle oljetanker regnes som farlig avfall. Les mer om dette på LAS sin hjemmeside.

 Gi beskjed til kommunen om at tanken er fjernet slik at vi kan oppdatere vårt register: postmottak@flakstad.kommune.no

I særlige tilfeller kan kommunen gi tillatelse til at tanker som tas permanent ut av bruk, rengjøres og fylles med sand, grus, o.l. isteden for oppgraving. Det gjelder spesielt i tilfeller hvor tilkomst til tanken er vanskelig. Du må da søke skriftlig til kommunen om tillatelse til å la tanken ligge.


Obs du kan bli erstatningspliktig! Ta kontakt med ditt forsikringsselskap.

Oljetanken har begrenset levetid. Den kan gjennomruste eller skades slik at det oppstår en oljelekkasje. Lekkasjer kan skade både hus, grunn eller vann og vassdrag. Ved lekkasje fra oljetanken er du som eier ansvarlig og erstatningspliktig. Det er derfor viktig å få kvalifisert hjelp til å fjerne og destruere oljetanken.

Beregninger fra forsikringsselskaper og bransjen antyder at kostnadene for å rydde opp etter en lekkasje kan komme på alt fra 40.000 og opp til flere millioner kroner. Har du fjernet tanken er du kvitt denne risikoen for alltid.


Søk støtte

enova.no kan du søke støtte til både fjerning av gammel tank og ny varmeløsning. Enova er et statlig organ eid av Energi- og klimadepartementet. Enova kan gi deg inntil 50 000,- i støtte ut 2018 hvis du bytter ut oljefyren med en varmeløsning som de støtter. Har du oljekamin, får du 6 000,- hvis du erstatter den med en rentbrennende vedovn, pelletskamin eller luft-til-luft-varmepumpe.

Støttebeløpet til fjerning av oljefyr/oljekamin og tank halveres i 2019, og avvikles helt når forbudet trer i kraft i 2020.
Det finnes mye informasjon om utfasing av oljefyring på nett. Les mer om fjerning av oljetanker hos oljefri.no.

Gode grunner til å fjerne oljefyr og tank

 I 2020 blir det forbudt å fyre med fossil olje.

 Du slipper å frykte oljelekkasjer.

 Du slipper oljelukt.

 Andre varmekilder kan gi større varmeutbytte enn olje.

 Du reduserer klimagassutslippene.