Statlig tilskudd til Fredvang fiskerihavn

I statsbudsjettet som ble fremlagt i dag 11. oktober er det satt av 3,275 mill kr til kai og utdyping i Fredvang havn. Dette er et viktig prosjekt som vil åpne for videre næringsutvikling på Fredvang og i hele kommunen. Bevilgningen forutsetter at kommunen går inn med fullfinansiering opp til totalkostnadene på 7,2 mill for den planlagte utbyggingen. Tilskuddet fra staten utgjør 40 % av totalkostnadene. 

Det er gjennomført et betydelig arbeid over flere år for å forberede havneutbygging på Fredvang. Dette kom først i gang ifm bolystprosjektet som startet i 2010, og som så på ulike muligheter og behov for å utvikle Fredvang-området med boliger og arbeidsplasser. Først ble det utviklet og sendt søknad til Kystverket for molo på nordsida av havna for å gi bedre liggeforhold for fiskeflåten. Her var det også planlagt mulighet til å bygge redskapsbuer og eventuelt rorbuer for utleie til fiskeriretta virksomhet eller turistfiske. 

Etter avslag hos Kystverket tre år på rad, ble dette prosjektet lagt på is. Ny søknad ble sendt i 2016 for dypvannskai, mudring og fylling av næringsareal langs moloen sør i havna. Det er meget gledelig at søknaden nå er innvilget i 2017 på andre forsøket.  

Forberedelse til oppstart av havneprosjektet vil starte så snart kommunestyret har vedtatt den kommunale egenandelen på 60 % av totalkostnadene. Eventuelt kan det inngås samarbeid med private aktører for å realisere prosjektet.