Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan: Fjøsdalen Miljøstasjon – PlanID 18591703.

Formannskapet i Flakstad kommune har i møte, 04.09.18 – sak 080/18, fattet vedtak om å legge forslag til reguleringsplan for Fjøsdalen miljøstasjon ut på høring og offentlig ettersyn. (jf. PBL § 12-10)

Planforslaget:

Stein Hamre arkitektkontor AS har på vegne av Lofoten avfallsselskap IKS fremmet forslag til detaljregulering for gnr 15 bnr 40 og bnr 99, samt deler av gnr 45 bnr 1 og gnr 15 bnr 1 i  Fjøsdalen. Formålet med planforslaget er å stadfeste dagens bruk i en reguleringsplan. I dag brukes området som en miljøstasjon. Denne driftes av Lofoten avfallsselskap og som også skal drifte området fremover.

Planforslaget vil ligge ute til offentlig ettersyn på Flakstad kommune sin hjemmeside fra 19.11.19 til 10.01.20.

Merknader eller innsigelser til forslaget merket med arkivsaksnummer 17/174 skal være mottatt av Flakstad kommune innen 10.01.20.

Adresse: postmottak@flakstad.kommune.no eller Flakstad kommune, Flakstadveien 371, 8380 Ramberg.