Dispensasjonssøknad ved bygg og anleggstiltak - Flakstad kommune

Viktig melding

Dispensasjonssøknad ved bygg og anleggstiltak

Hvis du skal bygge eller utføre andre tiltak må du huske at større bygge- og/ eller anleggstiltak kan som regel ikke gjennomføres uten en reguleringsplan.

Planregisteret til Flakstad kommune finner du ved å trykke her. (XLSX, 15 kB)

Her er oversikt over planene som er på høring og planene som er vedtatt 

Når skal det utabeides reguleringsplan?

Større bygge- og/ eller anleggstiltak kan som regel ikke gjennomføres uten en reguleringsplan. (Kommuneplanens arealdel inneholder noen unntak for mindre tiltak)

Reguleringsplan er et arealplankart med bestemmelser som fastlegger bruk og vern i bestemte områder, og hvilke bestemmelser som gjelder ved bygge- og anleggstiltak.

Dersom en ønsker å utvikle et område eller en eiendom som ikke er regulert, kan du fremme et privat forslag til detaljregulering.

 

Hvem kan fremme reguleringsplan?

Private tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter har rett til å fremme forslag til detaljregulering.
Loven krever at det bak en privat detaljregulering står ekspertise som kjenner til lovverk og forvaltningssystem, og planen må oppfylle visse minstekrav til framstilling.

Dersom du trenger kart for å planlegge på vil kommunen mot et vedtatt gebyr skaffe deg kart over det området du trenger, kommunen vil så langt det er mulig imøtekomme dine
ønsker om kartformat , f.eks.: SOSI-format, DWG-format osv.

Private forslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel. (I motsatt fall skal det være innvilget dispensasjon fra kommuneplanens arealdel,
eller planen må endres og vedtas før evt. arbeid med reguleringsplan starter)  
Kommunen vil vurdere om tiltaket må detaljreguleres før det kan gjennomføres.

Privatpersoner som vil fremme et reguleringsforslag, kan sammen med sin konsulent, kontakte kommunens tekniske avdeling.

Planprosessen

  1. Oppstartsmøte. (Møte mellom kommunen og den som vil fremme reguleringplan)
  2. Eventuell forespørsel om regulering (råd om planen bør utarbeides).
  3. Varsel om planoppstart til grunneiere, naboer og berørte parter og annonse i avisa.
  4. Utarbeidelse av planen.
  5. Første gangs behandling.
  6. Offentlig ettersyn/høring.
  7. Sluttbehandling.
  8. Endelig vedtak av planen i kommunestyret. (kommunestyrets vedtak kan påklages)

 

Teksten ovenfor er hentet fra:

Lov om planlegging og byggesaksbehandling
(plan- og bygningsloven)
Andre del: Plandel §§ 12-1 til 12-15
IV. Kommunal planlegging
Kapittel 12. Reguleringsplan