Ordførers uke 27. mars 2024 - Flakstad kommune

Viktig melding

Ordførers uke 27. mars 2024

Oppdateringen denne uken gjelder forrige uke og de tre første dagene av påskeuken. Som kanskje noen av dere har fått med dere fra min forrige oppdatering eller fra artikler i lokal media har ordførerne i Flakstad, Moskenes og Vestvågøy sendt inn en felles klage til RME (Reguleringsmyndigheten for energi) på nettselskapet Elmea AS sitt krav om måling av vei- og gatelys. Dette mener vi ikke er samfunnsøkonomisk forsvarlig, og vi ønsker å få avklart kravet om måling før det starter en politisk prosess om kommunen skal drifte vei- og gatelys i fremtiden. Mandag i forrige uke ble brukt til å følge opp de lyslagene i Flakstad som ikke hadde svart på felles mail fra Hanna og meg fredag uken før. Dette for å vite at alle lys- og grendelagene stod bak oss kommunene i vår felles klage.

Tirsdag morgen var alle kommunene i Nordland invitert inn til teams møte med politimesteren i Nordland Heidi Kløkstad, hvor politiet presenterte kunnskapsrapporten «Ungdomskriminalitet i Nordland». Denne rapporten blir et viktig moment i det lokale politirådet som skal holdes i april, og politistasjonssjef Ketil Steira hadde derfor ring meg og øvrige ordfører i Vest-Lofoten om at vi burde delta på dette møtet.

Tirsdag kveld var jeg også med på årsmøte i Vest Lofoten Næringsforening. Jeg har vært medlem av valgkomiteen der siden næringsforeningene i Vestvågøy, Flakstad og Moskenes ble slått sammen. Den gang ble også Flakstad kommune medlem, og siden jeg da var varaordfører i Flakstad fikk jeg forespørsel om å bli leder av valgkomiteen, noe jeg har vært siden den gang. Utviklingen av foreningen har vært veldig positiv de siste årene, og vi har et aktivt næringsliv og bryr seg og har mange innspill om utviklingen av vår region. Det var et godt møte med i underkant av 30 oppmøte medlemmer.

Onsdag morgen startet med møte i styret i Vest Lofoten flerbrukshall på teams hvor vi sammen med regnskapsfører gikk gjennom en del spørsmål fra revisor i forbindelse med revidering av årsregnskapet til Vest Lofoten Flerbrukshall AS for 2023.

Senere på dagen var det klart for det første representantskapsmøte i LoVe IUA KOF (Lofoten og Vesterålen Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensing) etter at prosess med omorganisering til kommunalt oppgavefellesskap iht. til ny kommunelovs kapitel 19 ble ferdig. Øverste organ er nå representantskap hvor ordførerne møter, mens det er dannet et fagråd hvor brannsjefene er valgt inn. LoVe IUA - ivaretar eierkommunenes beredskapsansvar etter forurensingslovens § 43 mot større tilfeller av akutt forurensning enn det som normalt kan håndteres av den enkelte kommune, jfr. forurensingslovens § 44. Lofoten og Vesterålen beredskapsregion (LoVe) består av kommunene Andøy, Bø, Flakstad, Hadsel, Moskenes, Sortland, Vestvågøy, Vågan og Øksnes.

Torsdag morgen hadde i møte i Lofotrådets arbeidsutvalg på teams. Det var ikke mange saker på agendaen, og møtet bestod av diverse orienteringer, særlig knyttet til høringen som ligger ute fra Helse-Nord styret og deres plan for utvikling. Her har Lofotrådet bestilt en samfunnsanalyse for vår region som vil presenteres innen kort tid. Det ble også orientert om samarbeidsavtale med Universitet i Tromsø, og møte med den senere i vår.

Fredag la regjeringen fram NTP (Nasjonal transportplan) for perioden 2025-2036. I den forbindelse hadde Lofotrådet og Lofoten næringsforum som er paraply organisasjon for næringsforeningene i Lofoten kalt inn til fellesmøte i Svolvær der en kunne se fremleggingen av NTP.  Jeg kjørte til Svolvær, og var i utgangspunktet optimistisk ut fra de lekkasjene som hadde kommet fra regjeringen om NTP i forkant. Prosjektet som ligger i vår kommune er jo rassikringsprosjektet Nappstraumen-Å som Statens Vegvesen (SVV) har arbeidet med planprogram på siden 2021, og holdt 2 folkemøter om på Ramberg siden oppstart. I og med at SVV skal legge frem sin anbefaling av trase, og hva som skal inn i planprogrammet hadde vi håpet at prosjektet skulle være spesifisert inn i periode 1 av NTP. Rammen på prosjektet ble i NTP økt til 1,5 milliard fra 1,24 milliard som har vært nevnt i planprogrammet, og det er bra. Men jeg er skuffet over at prosjektet ikke er planlagt for oppstart før etter 2030, så her har både vi i Flakstad og Lofotrådet en jobb å gjøre fremover til endelig NTP skal vedtas i Stortinget. Det er vanskelig å forstå at prosjektet skal bruke årene 2025-2030 på reguleringsplan når endelig planprogrammet skal legges frem i år.  Vi starter med møte med SVV som vi har avtalt i slutten av april eller begynnelsen av mai sammen med ordfører i Moskenes.

Denne uken har vært rolig på rådhuset, og jeg har brukt tiden på å svare på diverse mail og fulgt opp klagen til RME med innsendelse over de registrerte lyslagene i Vestvågøy siden jeg har blitt valgt til fullmakts haver på vegne av Flakstad, Moskenes og Vestvågøy i denne saken.

 

Ønsker alle innbyggere i Flakstad og eller en riktig god påske😊