Ordførers uke 24. mai - Flakstad kommune

Viktig melding

Ordførers uke 24. mai

Med mange helligdager de siste par uken, og det faktum at det var 17. mai forrige fredag ble det ikke lagt ut noen ordførers uke da, men her i dag oppsummerer jeg hva som har skjedd de siste par ukene.

Forrige mandag hadde Elmea et møte med administrasjon inkludert ordfører der de informerte prosess med konsesjonssøknad for ny 33 kV-forbindelse mellom Solbjørn TS og Moskenes TS. Mesteparten av prosjekter er i Moskenes, men siden den ene enden av prosjektet blir på Mølnarodden er det viktig at også Flakstad er orientert og involvert i prosessen.

Arbeidet med vår nye flerbrukshall går også videre, og styret hadde møte på ettermiddagen forrige mandag, og har også hatt møte tirsdag denne uken for å følgen opp prosessen rundt bygging, budsjett og økonomi. Prosjektet er enda i rute og legger opp til å være ferdig tidlig på høsten. Legger ved et bilde status i byggingen per i dag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrige onsdag 15. mai ble det arrangert eiermøte i Lofoten Avfallsselskap (LAS) i rådhussalen på Leknes. Her møtte alle eierkommunene, Vågan, Vestvågøy, Flakstad og Moskenes opp, samt styret og ledelse i LAS. Vi fikk en grundig orientering om status i LAS både når det gjelder drift og investeringer de har gjort. Det ble også en orientering om framtiden, og de investeringer LAS har planlagt de nærmeste årene. I etterkant av eiermøte var det møte i representantskapet i LAS hvor jeg møter som representant for Flakstad. Her ble årsregnskap og årsrapport presentert og enstemmig vedtatt av representantskapet.

16. mai startet med møte i AU i Lofotrådet. Her var det flere saker som ble presentert. Det ble orientert om støtte til interkommunalt plansamarbeid, vi fikk invitasjon til å gå innspill på en utredning av flytilbudet som omhandles av FOT-rutene, noe vi har gjort i etterkant av dette møte. Det ble valgt representant til regionalt kompetanseforum, og vi fikk også presentert en høring fra Lofotodden nasjonalpark på deres nye forslag til forvaltningsplan for nasjonalparken.

I etterkant av dette møte hadde jeg sammen med ordfører Hanna Sverdrup i Moskenes møte på mitt kontor med Statens Vegvesen (SVV) om prosjektet E10 Nappstraumen-Å. Her har jo SVV arbeidet med planprogram de siste par årene, der den mest omtalte delen er rassikring av området rundt Kilan/Bø. På folkemøte i fjor ble det fastslått at det er 3 ulike alternativer SVV jobber med. I møtet 16. mai fikk vi orientering om at SVV enda ikke har bestemt seg for endelig alternativ de vil forslå, men at de er glade de har tatt seg god tid til å regne på og sette seg inn i alle 3 alternativene med eventuelle justeringer. De planlegger å legge frem endelig planprogram for kommunestyrene i Flakstad og Moskenes i september, og legger opp til at kommunene vedtar planprogram i løpet av høsten. Alt i alt et godt møte med en god tone, og felles forståelse av at Lofoten må jobbe hardt sammen for å sørge for at finansiering av prosjekt E10 Nappstraumen-Å må komme i første perioden av Nasjonal Transportplan (NTP) som skal opp til vedtak i Stortinget i juni.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Og nettopp NTP var hovedtema da det var møte i arbeidsgruppa transportløsninger Lofoten NTP 2025-2036 som består av kommunene og næringsforeningene i Lofoten. Her ble det lagt plan for videre arbeid med å synliggjøre Lofoten og våre prosjekter nå de siste par ukene frem mot at NTP 2025-2036 skal opp i Stortinget til vedtak i midten av juni.

Onsdag var det også orienteringsmøte på Solhøgda om det kommende arbeidet som skal gjøres med renovering av taket det. Entreprenør og prosjektleder møtte sammen med meg de ansatte og ledelse på Solhøgda for å informere om plan for arbeidet, og hvilke tidspunkter det vil være arbeid på fremover i forhold til rivning og utskifting av tak. Entreprenør startet arbeidet kommende mandag 27. mai, noe alle i møtet virket å være veldig fornøyd med.

Dette er noe av det ordfører har gjort de siste par uken i tillegg til å svare på diverse telefoner og e-poster gjennom de siste par uken. I tillegg var jeg på Flakstad Barne- og Ungdomsskole og holdt 17. mai tale for de som feiret på Ramberg. Talen har jeg lagt ut på min egen Facebook side i forrige uke.

God helg ønskes til alle innbyggere i Flakstad og ellers rundt omkring😊