Kulturminneplan for Flakstad er ute på høring - Flakstad kommune

Viktig melding

Kulturminneplan for Flakstad er ute på høring

Flakstad kommune har fått utarbeidet forslag til lokal kulturminneplan, og kommunestyret har vedtatt å sende dette ut på 6 uker høring. Frist for innsending av innspill og merknader er satt til mandag 27. mai.

Flakstad kommune vedtok oppstart av kulturminneplan i februar 2018 og utpekte ei plangruppe med varaordfører Einar Benjaminsen som leder. Har er også styremedlem i Flakstad historielag. Veronica Olaisen og Maria K. Enge Kirkesæther har vært med fra næringslivet og Leif Normann Solhaug fra Lofoten torvmuseum. I tillegg har sosialantropolog Anne-Birgith Mørkved vært med i plangruppa.

Faglig referansegruppe har bestått av Kari Torp Larsen fra Nordland fylkeskommune, Almar Arntzen fra Flakstad historielag, Eivind Bjørndal fra Kulturarv Lofoten AS og Tor Vegard Mørkved fra Sund fiskerimuseum. John Roald Pettersen fra Ålesund (oppvekst på Napp) har vært innleid som faglig prosjektleder, og han har skrevet det meste av planen og tatt mange av bildene. Nærings- og utviklingssjef Kurt Atle Hansen har vært prosjektansvarlig i forprosjektet og planarbeidet.

Forslaget til kulturminneplan omfatter både en geografisk oversikt over alle kjente kulturminner i Flakstad, og en tematisk vurdering av betydning og videre arbeid i Flakstad.  Et viktig mål har vært at kulturminner og kulturmiljø skal bli mer kjent og tilrettelagt for bruk av skoleungdom, besøkende og folk flest. 

Handlingsplanen lengst bak i planen foreslår en prioritering av hvilke kulturminner som må sikres og tilrettelegges først ut ifra en totalvurdering av tilstand og ressurser. Det er ønskelig at det kommer forslag og kommentarer til alle deler av planen mens den er på høring, slik at den blir mest mulig korrekt og aktuell som verktøy for å bevare kulturminner gjennom sikringstiltak og gode opplevelser.

Planforslaget finner du her:

Brev om høringen:

 

Lenke til saksdokumenter, F-sak 009/18:

https://flakstad.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2018000264&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=266&