Varsel om oppstart av planarbeid

Med hjemmel i plan- og bygningsloven (PBL) § 12-8 varsles det at Asplan Viak AS på vegne av Nordlaks Smolt AS starter opp arbeidet med detaljregulering for oppdrett i Nusfjord. Hensikten med detaljreguleringsplanen er å tilrettelegge for utvidelse av eksisterende industriområdet - settefiskanlegg ved Nusfjord, innregulering av eksisterende rørtrase langs fylkesveien, ny kai og industriområde inntil kaianlegg.

Plan-ID: 18592001

Innspill og merknader sendes til Asplan Viak AS, Søndregata 34, 8450 Stokmarknes eller dagmar.kristiansen@asplanviak.no innen 4. mai 2020.

Spørsmål om planarbeid kan rettes til Dagmar Kristiansen tlf. 922 02 321