Høring og offentlig ettersyn, reguleringsplan Nusfjord

Viser til formannskapets vedtak:

27.04.2021 Formannskapet 19-23

Enstemmig vedtatt.

FS- 060/21 Vedtak:

Det vises til forslag til detaljreguleringsplan Oppdrett i Nusfjord med tilhørende plankart, planbeskrivelse og bestemmelser datert 08.03.2021.

Med hjemmel i plan- og bygn[i]ngsloven §12-10 legges forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn med følgende bemerkning:

Det må fremgå tydelig av plankart eller planbestemmelser at kaibebyggelse, fylling og tilhørende pumpestasjon kan etableres nærmere strandsone og vassdrag enn det som fremkommer av pbl§ 1-8. Det må også fremgå en byggegrense mot vei for tiltak i planformål SHA1.

Flakstad kommune har mottatt privat forslag om reguleringsplan for eksisterende settefiskanlegg i Nusfjord. Formålet med planforslaget er å legge til rette for utvidelse av eksisterende industriområde som brukes til settefisk, innregulere eksisterende rørtrasè langs fylkesveien, etablere ny kai og havneområde på land for privat bruk.

Høringsfrist

Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn fra 06.05.2021 til 24.06.2021. Høringsfristen settes lengre enn 6 uker som følge av røde og inneklemte dager under høringsperioden.

Merknader eller innsigelser til forslaget merkes med arkivsaknr “19/202”, og sendes til Flakstad kommune innen 24.06.2021

E-post: postmottak@flakstad.kommune.no eller Flakstad kommune, Flakstadveien 371, 8380 Ramberg.