Ofte stilte spørsmål i forbindelse med parkering - Flakstad kommune

Viktig melding

Ofte stilte spørsmål i forbindelse med parkering

Trykk på plusstegnet for å se svaret på hvert enkelt spørsmål 

Hva er en parkering?

Den juridiske definisjonen på en parkering er:
"Enhver hensetting av kjøretøy, selv om føreren ikke forlater det. Unntatt er kortest mulig stans for av- eller påstigning eller av- eller pålessing".

Er bilen parkert når fører eller passasjer sitter i og/eller motor ikke er avslått?

Ja. Enhver hensetning av kjøretøyet er å definere som parkering. Unntatt er når man foretar av- eller påstigning eller av- eller pålessing. Gjelder ikke stanseforbud.

Hvor nært kan man parkere; kryss, gangfelt, bussholdeplass?

• Kryss: Det er forbudt å stanse i vegkryss eller nærmere enn 5 meter fra vegkryss. Avstanden regnes fra det punktet kantstein, kantlinje eller vegkant begynner å runde. Med kryss menes også T-kryss.
• Gangfelt: Det er forbudt å stanse på gangfelt eller 5 meter foran dette. Det er tillatt å parkere rett etter gangfelt
• Bussholdeplass: Det er forbudt å stanse på bussholdeplass eller nærmere enn 20 meter fra offentlig trafikkskilt for holdeplass. Unntatt er av- eller påstigning når dette ikke er til hinder for buss. Av- eller pålessing er ikke tillatt.
 

Er det lov å parkere på deler av fortauet, eller helt inntil vegg/gjerde hvis man ikke sperrer fortauet?

Det er forbudt å stanse helt eller delvis på fortau og gang/sykkelveg. Så lenge det ikke er parkeringsregulerende skilt på strekningen, skal man stanse i kjørebanen. Hvis det å stanse eller parkere i kjørebanen skaper hinder for trafikken, er det heller ikke tillatt å stanse i kjørebanen.

Er det tillatt å stanse bilen på steder regulert med parkering forbudt om man bare skal en rask tur i minibanken eller andre raske ærend?

Nei. På steder regulert med parkering forbudt er det kun tillatt med kort stans for av- eller påstigning av passasjerer og av- eller pålessing av varer som er av en slik karakter at det fordres slik plassering av kjøretøyet. Det betyr at det kun er store tunge, mange og/eller uhåndterlige varer, og ikke småpakker, brev eller lignende.

Er det forbudt å parkere på forkjørsvei?

På forkjørsvei, med høyere fartsgrense enn 50km/t, er det forbudt å parkere. Hvis fartsgrensen er 50 km/t (eller under) er det i utgangspunktet tillatt å parkere på forkjørsvei, med mindre annet er skiltet.

Gjelder trafikkskilt og trafikkregler på natt, helger og andre tider med lite/ingen trafikk?

Skilt: Skilt er gjeldende alle dager hele døgnet, så fremst det ikke er påsatt underskilt med tidsbegrensning.
Trafikkregler: Gjelder alle dager hele døgnet.

Hvor gjelder parkeringsregulerende skilt?

De er gjeldende fra der de er satt opp og i kjøreretning frem til kryss eller nytt parkeringsregulerende skilt, på den siden av vegen skiltet er satt opp. Soneskilt gjelder frem til skilt som opphever soneskiltet.

Hva er et soneparkeringsskilt?

Et soneskilt er et skilt som angir ytre grense for en sone (eller område) hvor det gjelder spesielle bestemmelser. Parkeringssoneskilt er alltid plassert ved alle lovlige innkjøringsveier, og gjelder til det blir opphevet. Det er ikke skiltet på enkeltgatestrekninger innenfor sonen.

Hvor lenge kan en bil stå parkert på offentlig vei?

Det er ingen tidsbegrensning, hvis bilen ikke står parkert i strid med trafikkreglene eller skilt på stedet. Det er likevel ikke tillatt å parkere slik at bilen er til hinder for eksempel snørydding eller annet arbeid på veien. Biler som står over lang tid vil normalt bli til hinder for eksempelvis snøbrøyting vinterstid, og må derfor flyttes. Biler uten påsatt gyldig kjennemerke kan maksimalt stå i 14 dager på offentlig vei. Husk å se til bilen din minst en gang per døgn. Er du bortreist anbefales det å få noen til å se til bilen for deg. Det kan bli ny regulering i gaten etter at du har parkert bilen.

Artikkelliste