Hvordan få helse og omsorgstjeneste i hjemmet

Alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen skal tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-1) All hjelp tildeles etter individuell, sykepleiefaglig/ vernepleiefaglig vurdering.

For at vi skal gi deg riktig og nødvendig helsehjelp forventes det av deg:

-Du godtar tilrettelegging av hjemmet ditt, etter kommunens vurdering av hjemmet ditt som vår arbeidsplass.

-Du gir nødvendige opplysninger om din situasjon og dine behov.

- Du gir beskjed dersom dine behov endres.

- Du er til stede når hjemmetjenesten kommer.

-Du gir beskjed senest dagen før til Hjemmetjenesten dersom du har behov for å endre den inngåtte avtalen.

- Skal du være borte av lengre varighet og trenger hjelp til å tilrettelegge for medikament administrasjon må beskjed gis god tid i forveien

-At personalet møtes med respekt, både av pasient, pårørende og besøkende.

-Søke om tekniske hjelpemidler / gjøre tilpasninger i boligen som er nødvendig for å kunne gi deg god hjemmetjeneste.

- Fjerning av husdyr i ekstreme tilfeller.

- Du må sørge for tilgjengelighet til boligen

.

Henvendelse rettes til Koordinerende enhet i Flakstad Kommune. Koordinerende enhet holder til på rådhuset og har kontordager mandager og onsdager. Telefon: 95877762

Henvendelse kan skje både muntlig og skriftlig. Søknad om hjemmebaserte tjenester kan fremsettes av bruker selv, pårørende, fastlege, spesialisthelsetjeneste, evt andre. Hvis det er andre som søker på vegne av deg, må du være kjent med søknaden, og ha gitt fullmakt.

 

Helst ønsker vi at du søker på eget skjema som du får ved henvendelse til servicetorget på rådhuset eller link på vår hjemmeside. Etter mottatt søknad vil søker få en henvendelse om vurderingsbesøk for å avklare ditt hjelpebehov. Hjemmebaserte tjenester kan ut fra vurderinger tildeles umiddelbart.

Det innhentes opplysninger for å kunne gjøre en helhetlig og faglig vurdering av søknaden

Generell informasjon (DOC, 30 kB)