Hjemmehjelp / Praktisk bistand i hjemmet - Flakstad kommune

Viktig melding

Det er redusert kapasitet på legekontoret i uke 40.

Telefontid kun mellom kl 13.00 og 14.30.

Tlf øyeblikkelig hjelp er som før – 113


 

Hjemmehjelp / Praktisk bistand i hjemmet

Personer som har et særlig behov for praktisk hjelp i hjemmet på grunn av sykdom, funksjonshemming, rusmiddelmisbruk, alder eller av andre årsaker, kan søke om hjemmehjelp.

 
De som ikke kan ta vare på seg selv eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, har krav på praktisk bistand. Det er kommunen som i samarbeid med søkeren bestemmer hvilke tjenester som skal gis.
 
 
Hva omfatter tjenesten?
Opplæring via trening, råd og veiledning for at bruker skal kunne bo i egen bolig.
Personlig stell/ hygiene / dusj / toalettbesøk
Hjelp ved måltider / mattilberedning
Rengjøring i bolig med støvtørk og gulvvask
sengeskift
klesvask
oppvask
Vask av kjøleskap ved behov
Renhold utføres kun i de rom brukeren oppholder seg og når brukeren er hjemme.

Renhold i bolig, gis i hovedsak hverdager mellom kl. 08:00 og 15:00

Tjenesten er delvis finansiert ved egenbetaling, og satsene beregnes etter husstandens samlede inntekt. Egenbetalingssatsene fastsettes av kommunestyret, og du finner dem her.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m (HTM, 170 kB)

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) - Lovdata (HTM, 169 kB)

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) - Lovdata (HTM, 188 kB)

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester - Lovdata (HTM, 51 kB)