Planprogram - kommunedelplan for naturmangfold - høring

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 11-12 og 11-13 legger Flakstad kommune forslag til planprogram for kommunedelplan for naturmangfold ut på høring og offentlig ettersyn.
Planprogrammet beskriver formålet med planarbeidet, viktige problemstillinger, planprosessen med frister og deltakere og opplegg for medvirkning.

Kommunedelplan for naturmangfold skal gi rammer for å ivareta naturmangfoldet i kommunen.
Planen skal være et verktøy for sikre kunnskap og forståelse i forvaltningen, og gi oversikt over eksisterende kunnskap og framtidig kartleggingsbehov.
Høring og varsel om planoppstart er vedtatt av formannskapet den 23 mars 2021, sak 046/21.
Forslag til planprogram vil være tilgjengelig på kommunens servicesenter og på kommunens nettsider.
Høringsfrist settes til 14 mai 2021.

Merknader og innspill til planprogrammet sendes til: postmottak@flakstad.kommune.no, eller til
Flakstad kommune, Postboks 371, 8380 Ramberg.

Spørsmål rettes til planansvarlig Dag Walle, mob: 905 55014, eller e-post;
dag.walle@flakstad.kommune.no