KUNNGJØRING.

På grunn av endring på koordinatene for utslippspunkt gjøres denne kunngjøringen på nytt fom 15.06.2020

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad akvakultur i Flakstad kommune i Nordland
Søker: Silver Seed AS – org.nr 971 129 735
Søknaden gjelder: Overføring av drift samt etablering av nytt
settefiskanlegg
Søkt størrelse: 4 000 000 stk settefisk per år og utslipp av 420
tonn tørrfôr
Lokalitet: Mølnarodden
Koordinater: Midtpunkt anlegg N 68º00,540` Ø 13º10,230`
Utslippspunkt N 68º00,576` Ø 13º10,261`


Kontaktadresse: postmottak@flakstad.kommune.no

Søknaden er lagt ut til offentlig innsyn ved kommunens hjemmeside. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen.