Høring av kommunal planstrategi - Flakstad kommune

Viktig melding

Høring av kommunal planstrategi

Ifølge Plan- og bygningsloven § 10-1 skal alle kommuner utarbeide og vedta en kommunal planstrategi senest ett år etter at det nye kommunestyret er konstituert. Kommunal planstrategi skal gi retning for bærekraftig samfunnsutvikling og være en ramme for kommunale planprosesser.

Planstrategien er et verktøy for kommunen til kunnskapsbasert prioritering av planoppgaver. Planstrategien er ikke en arena for å vedta mål og strategier, men for å drøfte utviklingstrekk og planbehov, også hvilke som best kan løses ved interkommunalt samarbeid.

Planstrategien skal dermed klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. I dette vurderingsarbeidet er det viktig for kommunen at planleggingen skal bygge på ressursmessige forutsetninger for gjennomføring, og ikke være mer omfattende enn nødvendig.

Flakstad kommunes planstrategi 2024 - 2027:
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar framlagte forslag til kommunal planstrategi 2024-2027.  Forslaget sendes ut til høring i hht § 10 i PBL 

28.05.2024 Formannskapet
Enstemmig vedtatt.

FS- 043/24 Vedtak:
Kommunestyret vedtar framlagte forslag til kommunal planstrategi 2024-2027.
Forslaget sendes ut til høring i hht § 10 i PBL.

§ 10-1.Kommunal planstrategi

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.

Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling.

Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves.

Saksdokument kommunal planstrategi 2024- 2027 (PDF, 99 kB)

Planstrategi 2024 - 2027 (PDF, 582 kB)

Referat - Arbeidsverksted Flakstad kommune 21.02 (PDF, 767 kB)

Høringsfrist settes til 2. august 2024